ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ.
Σ' ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ.

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ PROPRIO MOTU ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ!!!


Back Top Print

APOSTOLIC LETTER
ISSUED MOTU PROPRIO
OF THE SUPREME PONTIFF
FRANCIS
ON THE JURISDICTION OF JUDICIAL AUTHORITIES OF VATICAN CITY STATE
IN CRIMINAL MATTERS


In our times, the common good is increasingly threatened by transnational organized crime, the improper use of the markets and of the economy, as well as by terrorism.
It is therefore necessary for the international community to adopt adequate legal instruments to prevent and counter criminal activities, by promoting international judicial cooperation on criminal matters.
In ratifying numerous international conventions in these areas, and acting also on behalf of Vatican City State, the Holy See has constantly maintained that such agreements are effective means to prevent criminal activities that threaten human dignity, the common good and peace.
With a view to renewing the Apostolic See’s commitment to cooperate to these ends, by means of this Apostolic Letter issued Motu Proprio, I establish that:
1. The competent Judicial Authorities of Vatican City State shall also exercise penal jurisdiction over:
a) crimes committed against the security, the fundamental interests or the patrimony of the Holy See;
b) crimes referred to:
- in Vatican City State Law No. VIII, of 11 July 2013, containing Supplementary Norms on Criminal Law Matters;
- in Vatican City State Law No. IX, of 11 July 2013, containing Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code;
when such crimes are committed by the persons referred to in paragraph 3 below, in the exercise of their functions;
c) any other crime whose prosecution is required by an international agreement ratified by the Holy See, if the perpetrator is physically present in the territory of Vatican City State and has not been extradited.
2. The crimes referred to in paragraph 1 are to be judged pursuant to the criminal law in force in Vatican City State at the time of their commission, without prejudice to the general principles of the legal system on the temporal application of criminal laws.
3. For the purposes of Vatican criminal law, the following persons are deemed “public officials”:
a) members, officials and personnel of the various organs of the Roman Curia and of the Institutions connected to it.
b) papal legates and diplomatic personnel of the Holy See.
c) those persons who serve as representatives, managers or directors, as well as persons who even de facto manage or exercise control over the entities directly dependent on the Holy See and listed in the registry of canonical juridical persons kept by the Governorate of Vatican City State;
d) any other person holding an administrative or judicial mandate in the Holy See, permanent or temporary, paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority.
4. The jurisdiction referred to in paragraph 1 comprises also the administrative liability of juridical persons arising from crimes, as regulated by Vatican City State laws.
5. When the same matters are prosecuted in other States, the provisions in force in Vatican City State on concurrent jurisdiction shall apply.
6. The content of article 23 of Law No. CXIX of 21 November 1987, which approves the Judicial Order of Vatican City State remains in force.
This I decide and establish, anything to the contrary notwithstanding.
I establish that this Apostolic Letter issued Motu Proprio will be promulgated by its publication in L’Osservatore Romano, entering into force on 1 September 2013.
Given in Rome, at the Apostolic Palace, on 11 July 2013, the first of my Pontificate.

FRANCISCUS

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

ΠΗΓΗ: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari_en.html


Μάρη Λιώκη
ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΒΟΗΘΩ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ PROPRIO MOTU

ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

Σχετικά με την αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών της Πόλης του Βατικανού
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


Στην εποχή μας , το κοινό καλό απειλείται όλο και περισσότερο από το διεθνές οργανωμένο έγκλημα ,από την ακατάλληλη χρήση των αγορών και της οικονομίας , καθώς και από την τρομοκρατία .

Συνεπώς, είναι απαραίτητο για τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει τα κατάλληλα νομικά μέσα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εγκληματικών δραστηριοτήτων , με την προώθηση της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις .

Η Αγία Έδρα , ενεργώντας επίσης στο όνομα και για λογαριασμό του κράτους της Πόλης του Βατικανού , επικυρώνοντας διάφορες διεθνείς συμβάσεις στον τομέα αυτό, πάντα υποστήριζε ότι οι συμφωνίες αυτές είναι αποτελεσματικά εργαλεία κατά των εγκληματικών δραστηριοτήτων που απειλούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια , το κοινό καλό και την ειρήνη .

Προς επιβεβαίωση της δέσμευση της Αγίας Έδρας να συνεργαστεί με στόχο τα ανωτέρω, με αυτή την Αποστολική Επιστολή με τη μορφή Proprio Motu , έχω να πω τα εξής :

1. Τα αρμόδια δικαστήρια του κράτους της Πόλης του Βατικανού επίσης ασκούν την ποινική δικαιοδοσία τους όσον αφορά:

α) Σε αδικήματα κατά της ασφάλειας , των θεμελιωδών συμφερόντων ή περιουσιακών στοιχείων της Αγίας Έδρας

β) Στα προβλεπόμενα αδικήματα :

- από το δίκαιο του κράτους της Πόλης του Βατικανού n . VIII 11 Ιουλίου 2013, που περιέχει πρόσθετα πρότυπα επί ποινικών υποθέσεων ,

- από το δίκαιο του κράτους της Πόλης του Βατικανού n . ix 11 Ιουλίου 2013, που περιέχει τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ,

κι έχουν διαπραχθεί από πρόσωπα που ορίζονται στο σημείο 3 κατωτέρω κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους ,

γ ) Σε κάθε άλλο αδίκημα η τιμωρία των οποίων απαιτείται από μία διεθνή συμφωνία επικυρωμένη από την Αγία Έδρα , αν ο δράστης βρίσκεται στο κράτος του Βατικανού και δεν έχει εκδοθεί στο εξωτερικό .

2 . Τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να διώκονται εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στο κράτος της Πόλης του Βατικανού κατά το χρόνο της παράβασης και σύμφωνα με τις γενικές αρχές του νομικού συστήματος που σχετίζονται με την εφαρμογή των ποινικών νομοθεσιών .

3 Σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο του Βατικανού, αντιμετωπίζονται ως « δημόσιοι υπάλληλοι » :

α) Τα μέλη , τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των διαφόρων φορέων της Ρωμαϊκής Curia και τα θεσμικά όργανα που έχουν σχέση με αυτούς,

β ) Οι αρμόδιοι παπικοί απεσταλμένοι και το διπλωματικό προσωπικό της Αγίας Έδρας,

γ) Τα πρόσωπα που έχουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης , διοίκησης και διαχείρισης , καθώς και εκείνα που ασκούν , έστω και de facto , τη διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών που εξαρτώνται άμεσα από την Αγία Έδρα και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο των νομικών προσώπων των εγκεκριμένων από το κράτος της Πόλης του Βατικανού ,

δ) Κάθε άλλο πρόσωπο που κατέχει μια διοικητική ή δικαστική θέση στην Αγία Έδρα , μόνιμη ή προσωρινή , αμειβόμενη ή μη, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο .

4. Η δικαιοδοσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει και για τη διοικητική ευθύνη των νομικών προσώπων που απορρέει από την αξιόποινη πράξη, σύμφωνα με τη νομοθετική πειθαρχία του κράτους της Πόλης του Βατικανού .

5. Σε περιπτώσεις όπου το ίδιο αδίκημα θα διωχθεί σε άλλα κράτη θα εφαρμοστούν τα πρότυπα της δικαστικής συνεργασίας που ισχύουν στο κράτος της Πόλης του Βατικανού .

6. Εκτός από αυτό που έχει ορισθεί από το άρθρο 23 του νόμου n . CXIX της 21ης Νοεμβρίου 1987 κι έχει την έγκριση του δικαστικού συστήματος του κράτους της Πόλης του Βατικανού .

Αποφασίζω και ορίζω αυτό ανεξάρτητα από οιανδήποτε αντίθετη διάταξη.

Ορίζω ότι αυτή η Αποστολική Επιστολή με τη μορφή Proprio Motu θα ψηφιστεί με τη δημοσίευση στην L' Osservatore Romano και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Εδόθη στη Ρώμη , στο Αποστολικό Παλάτι , την 11η Ιουλίου 2013, το πρώτο έτος της αρχιεροσύνης του.
Φραγκίσκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...