ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ.
Σ' ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ.

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ,ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Back Top Print

APOSTOLIC LETTER
ISSUED MOTU PROPRIO
OF THE SUPREME PONTIFF
FRANCIS
FOR THE PREVENTION AND COUNTERING OF MONEY LAUNDERING,
THE FINANCING OF TERRORISM
AND THE PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION

The promotion of integral human development at the material and moral level requires a profound reflection on the vocation of the economic and financial sectors, as well as on how they correspond with its ultimate aim of achieving the common good.
For this reason in conformity with its nature and mission the Holy See is participating in the efforts of the international community that aim to protect and promote the integrity, permanence and transparency of the economic and financial sectors and to prevent and to counter illegal activities.
Pursuant to the steps already taken by my Predecessor Benedict XVI in this area with the Motu Proprio of 30 December 2010 for preventing and countering illegal activities in the area of monetary and financial dealings, I wish to renew the Holy See’s commitment to adopting the principles and juridical instruments developed by the international community, bringing further into line with them institutional structures for the prevention and countering of money laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction. With this Apostolic Letter in the form of a Motu Proprio I adopt the following measures:
Article 1
The dicasteries of the Roman Curia and other institutes and entities dependent on the Holy See, as well as non-profit organizations that enjoy juridical personality in canon law and are based in Vatican City State, are bound to observe the laws of Vatican City State with regard to:
a) measures for the prevention and countering of money laundering and the financing of terrorism;
b) measures against those who threaten international peace and security;
c) prudential supervision of entities habitually engaged in a professional financial activity.
Article 2
The Financial Information Authority exercises the prudential role of the supervision and regulation of entities that are professionally engaged in a financial activity.
Article 3
The competent judicial bodies of Vatican City State exercise jurisdiction in the above-mentioned issues also with regard to the dicasteries and other entities and institutions dependent on the Holy See, as well as to those non-profit organizations which have juridical personality in canon law and are based in Vatican City State.
Article 4
The Financial Security Committee is established for the purpose of coordinating the competent authorities of the Holy See and of Vatican City State for the prevention and countering of money laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction. It is disciplined by the Statutes appended to this Apostolic Letter.
I establish that this Apostolic Letter in the form of a Motu Proprio be published in L’Osservatore Romano.
I dispose that everything which has been established have full and permanent value as from 10 August 2013, abrogating in addition any incompatible measures.
Given in Rome at the Apostolic Palace on 8 August of the year 2013, the first of the Pontificate
FRANCISCUS PP.
 

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130808_prevenzione-contrasto_en.html

“MOTU PROPRIO” 8/8/2013


ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ,ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης υλικής και πνευματικής ανάπτυξης των ανθρώπων, απαιτεί βαθύ προβληματισμό για τη λειτουργία των οικονομικών και χρηματοοικονομικών τομέων και την αντιστοιχία τους με απώτερο στόχο την επίτευξη του κοινού καλού.Για το λόγο αυτό, η Αγία Έδρα, σύμφωνα με τη φύση και την αποστολή της, συμμετέχει στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας με στόχο την προστασία και την προώθηση της ακεραιότητας, της σταθερότητας και της διαφάνειας των Οικονομικών και Δημοσιονομικών τομέων και την πρόληψη και την αντίθεση της εγκληματικής δραστηριότητας.Σε συνέχεια της δράσης που είχε ήδη αναληφθεί στον τομέα αυτό αρχής γενομένης από την Proprio Motu της 30ής Δεκεμβρίου 2010, για την πρόληψη και την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων στην οικονομική και νομισματική πολιτική, από τον προκάτοχό μου, Βενέδικτο XVI, θέλω να ανανεώσω τη δέσμευση της Αγίας Έδρας , ενστερνιζόμενος τις αρχές και χρησιμοποιώντας νομικά μέσα που ήδη εφαρμόζονται από τη διεθνή κοινότητα, προσαρμόζοντας περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής.Με αυτή την Αποστολική Proprio Motu επιστολή θεσπίζω τις ακόλουθες διατάξεις.

Άρθρο 1Τα Τμήματα της ρωμαϊκής Curia και άλλων φορέων και οργανισμών που εξαρτώνται από την Αγία Έδρα, καθώς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με νομική και κανονική έδρα στο κράτος της Πόλης του Βατικανού οφείλουν να τηρούν τους νόμους του κράτους της Πόλης του Βατικανού σχετικά με :α) μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

β) μέτρα εναντίον εκείνων που απειλούν την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια,

γ) προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα οικονομικής φύσεως.


Άρθρο 2Η Αρχή Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών ενεργεί ως προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα οικονομικής φύσεως.

Άρθρο 3

Τα αρμόδια δικαστήρια του κράτους της Πόλης του Βατικανού ασκούν δικαιοδοσία σε ως άνω υποθέσεις και στην αντιμετώπιση υπηρεσιών και άλλων φορέων και οργανισμών που εξαρτώνται από την Αγία Έδρα, καθώς και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με νομική και κανονική έδρα στο κράτος της Πόλης το Βατικανού.

Άρθρο 4

Έχει συγκροτηθεί Οικονομική Επιτροπή Ασφαλείας με σκοπό το συντονισμό των αρμοδίων αρχών της Αγίας Έδρας και του κράτους της Πόλης του Βατικανού σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Αυτή διοικείται από το καταστατικό που επισυνάπτεται στην παρούσα Αποστολική Επιστολή.Αποφασίζω, η παρούσα Αποστολική Proprio Motu Επιστολή να κοινοποιηθεί με την δημοσίευση στην L'Osservatore Romano.

Καθορίζω πως όλα τα ανωτέρω έχουν πλήρη και διαρκή ισχύ, ακόμη και με κατάργηση όλων των μέχρι τώρα διατάξεων που είναι ασύμβατες με αυτά, με ισχύ από τις 10 Αυγούστου 2013.Εδόθη στη Ρώμη , στο Αποστολικό Παλάτι , την 8η Αυγούστου 2013, το πρώτο έτος της αρχιεροσύνης του.Φραγκίσκος///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Οικονομικής Επιτροπής Ασφαλείας Άρθρο 1 - Σύνθεση.

1. Η Οικονομική Επιτροπή Ασφαλείας αποτελείται από:α) Τον Αξιολογητή Γενικών Υποθέσεων της Γραμματείας της Επικρατείας, ο οποίος και προεδρεύει αυτής,β) Τον Αναπληρωτή Γραμματέα σχετικά με τις διακρατικές σχέσεις, γ) Τον Γραμματέα της Νομαρχίας για τις Οικονομικές Υποθέσεις,δ) Τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του κυβερνείου,ε) Τον Εισαγγελέα του δικαστηρίου του κράτους της Πόλης του Βατικανού,στ) Τον διευθυντή της Αρχής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,ζ)Τον Διευθυντή των Υπηρεσιών Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας του Κυβερνείου.

Άρθρο 2 - Λειτουργίες.

Η Οικονομική Επιτροπή Ασφαλείας:α) Καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής,β) Εγκρίνει την γενική αξιολόγηση του κινδύνου και την τακτική ενημέρωσή σχετικά με αυτόν,γ) Προσδιορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κινδύνων,δ) Συντονίζει την έκδοση και την τακτική ενημέρωση των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής,ε) Προωθεί την ενεργό συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Αγίας Έδρας και του κράτους της Πόλης του Βατικανού,στ) Εξασφαλίζει την κατάλληλη ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τους κινδύνους που διαπιστώνονται,ζ) Θεσπίζει τις διαδικασίες και εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές,

η) Ζητά διευκρινήσεις από τις αρχές και τους φορείς που δραστηριοποιούνται εντός της Αγίας Έδρας και του κράτους της Πόλης του Βατικανού,θ) Απαιτεί μελέτες και συμβουλές από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 3 – Συνεδριάσεις1. Η Οικονομική Επιτροπή Ασφάλειας συγκαλείται από τον πρόεδρό της, συνήθως κάθε τέσσερις μήνες, και όποτε κρίνεται απαραίτητο.2. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου των συνεδριών σχετικά με τις σχέσεις των κρατών, προεδρεύει ο Αναπληρωτής Γραμματέας .3. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνόδου, συντονίζει το έργο και εξασφαλίζει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ημερήσια διάταξη οι οποίες παρέχονται σε όλα τα μέλη. 4. Η ανακοίνωση της συνεδρίασης, που περιέχει την ημερήσια διάταξη, πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη συνήθως πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανακοίνωση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη συνάντηση με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα μέσα ταχείας επικοινωνίας.5. Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Ασφαλείας θα πρέπει να εγκριθούν από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών.6. Ο ρόλος του γραμματέα κατέχεται από τον Διευθυντή της Αρχής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
7. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλέσει να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της επιτροπής εμπειρογνώμονες και τεχνικοί στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

μετάφραση: Μάρη Λιώκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...