ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ.
Σ' ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ.

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον ..ἀνεγνωρίσθη ἡ ἀκεραιότης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν δικαιοσύνη..

Ἐδημιούργησε αἲσθησιν τό γεγονός, ὃτι τό δικαστήριον κατά τήν προχθεσινήν του συνεδρίασιν ἒδωσε τελικῶς δίκιο στόν ἓλληνα που θεώρησε πώς ἡ πατρίδα του, θά ἐκτιμοῦσε τήν κίνησίν του νά διαθέση ὑπέρ αὐτῆς τό τεράστιον γιά τά μέτρα τῆς χώρας μας ποσόν τῶν 600 δίς δολλαρίων, σέ ἀμερικανικά ὁμόλογα ΑΑΑ. Δέον νά  σημειωθῆ πώς, ἡ ὑπόθεσις αὐτή δέν ξεκίνησε πρόσφατα, εἶναι ἢδη πάνω ἀπό δυόμισυ χρόνια που ὁ κ. Ἀρτέμης Σώρρας ξεκίνησε τήν διαδικασίαν  προκειμένου νά καταλήξη τό ποσόν αὐτό νά   πιστωθῆ στόν λογαριασμόν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, πρᾶγμα που ὑποκρύπτει τόν ἀνιδιοτελῆ ἀγώναν του , ὃπως ξεπεράση τά διάφορα τεχνοκρατικά ἐμπόδια, καταλήγοντας στό ποθούμενον ἀποτέλεσμα.
 Ὁ κ. Ἀρτέμης Σώρρας σέ τηλεοπτική του συνέντευξιν
Ὃμως ὃσο καί ἂν ἐκ πρώτης ὂψεως τά πράγματα δείχνουν ἀπλά κι εὒκολα στήν πραγματικότητα δέν εἶναι ἒτσι. Ὁ κ. Σώρρας δέν εἶναι καί δέν ἐνεργεῖ μόνος του, πίσω καί στό πλάϊ του κινεῖται, ἐνεργεῖ, προλειαίνει τό ἒδαφος, μία ὁμάς ἀνθρώπων ἒμπειρων καί ἀποφασισμένων νά προσφέρουν, τήν ἐμπειρίαν καί τίς ἐπιστημονικές ἱκανότητές τους, στήν ὑπηρεσίαν τῆς πατρίδος, που τήν στιγμήν αὐτή στενάζει γιά ἀκόμη μία φορά κάτω ἀπό ἓναν δυνάστη, που λέγεται σύστημα. Διότι φεῦ ἀγαπητοί φίλοι, τούτην τήν ὣρα κρίνονται τόσα πολλά στήν Ἑλλάδα, που ἂν δέν τήν συντρέξουν ἀπλόχερα τά παιδιά της, δυστυχῶς δέν θά βγῆ ἀλώβητη ἀπό αὐτήν τήν σύγκρουσιν.
Εἶπα στήν ἀρχήν ὃτι ἲσως ὁ κ. Σώρρας περίμενε πώς ἡ χώρα του, στήν ὣρα τῆς ἀνάγκης της, θά ἐκτιμοῦσε τήν γεναιόδωρη χειρονομία του καί θά τόν εὐχαριστοῦσεν ἣ θά τοῦ χρεωστοῦσε τοὐλάχιστον εὐγνωμοσύνη. Ὃμως ἀτυχῶς  δέν  συνέβη κάτι τέτοιο, τοὐναντίον ἡ πατρίδα του ὂχι   μόνον δέν δέχθηκε κἂν νά ἐξετάση ἒστω τήν προσφορά του, ἀλλά ἐκπροσωπούμενη ἀπό ὃλον αὐτόν τόν συρφετόν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δέν γνωρίζουν παρά μόνον νά ἐνδιαφέρονται γιά τό στενά ἐννοούμενο ἀτομικό τους συμφέρον, ἀδιαφόρησαν. Καθυστερώντας ἠθελημένα τίς πολλές  καί ἀλλεπάλληλες ἐπί σειρά μηνῶν (ξεκίνησε τόν Ἰούνιον τοῦ 2012) προσπάθειές του νά προσεγγίση τό ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν, ἢ κάποιον παράγοντα κρατικόν, κυβερνητικόν στέλεχος, ἢ τέλος οἰονδήποτε ὑπεύθυνον, γιά νά διεκπεραιώση τήν ἀποστολήν του, τόν ἀφησαν ἒκθετον, ἂνευ οἰασδήποτε δικαιολογίας ἢ αἰτιολόγησιν τῶν πράξεών τους.
Ἐν τούτοις ἒπεσαν ἒξω στίς ἀρχικές τους προβλέψεις γιά μίαν ἀκόμη φοράν, διότι ὁ Ἀρτέμης Σώρρας, εἶναι ἀπό ἂλλην πάστα ἂνθρωπος. Δυναμικός, ἀποφασισμένος νά μήν χάση ἀπό τίς πρῶτες ἀντιξοότητε;ς τό παιχνίδι, ἐπίμονος στήν ἐπίτευξιν τῶν στόχων του, ἀπέδειξε στό εὐρύ κοινό κυρίως νέων ἀνθρώπων που ἀπό τήν ἀρχήν τόν ἐστήριξαν, ὃπως καί στούς ἀνευθυνουπευθύνους τῆς κυβερνήσεως, πώς δέν κάνει πίσω κι ὃτι πρέπει ΕΚΕΙΝΟΙ νά τό ξανασκεφτοῦν καί δεύτερην φορά. Ἡ δικαίωσις ἀλλά κι ἐπβεβαίωση γιά τίς προθέσεις του, τήν εἰλικρινῆ του διάθεση νά βοηθήση ἀληθινά τήν πατρίδα του, ἢρθε κατ' ἀρχάς ἀπό τά ΜΜΕ που παρά τίς πρῶτες ἀρνητικές ἀντιδράσεις τῶν συστημικῶν καναλιῶν, ἂρχισαν ὁλοένα καί περισσότερο νά ἐπιδιώκουν συνεντεύξεις του. Ἀρχικά περιφερειακά ραδιόφωνα,  σιγά-σιγά μικρά κανάλια, ἂρχισαν νά τόν προβάλλουν.
Ἐκτός ἂλλων τά ὁποῖα εἶναι πολλά γιά νά ἀναφερθοῦν στό σύντομον αὐτό ἂρθρον, εἶναι καί  ὃτι ὁ ἐπιχειρηματίας Σώρρας που σημειωθείτω συζητᾶ μέ πολλά κράτη γιά παροχή δανείων, διεσάφησε τίς προθέσεις του ἀκόμη περισσότερον λέγων ὃτι, "ἐδῶ δέν θά κρύψω πώς στόν χρονικόν ὀρίζοντα τῶν 100 ἐτῶν θά προκύψη κάποιο κέρδος μακροπρόθεσμα ἀπό τά ἲδια τά ἑλληνικά ὁμόλογα που τώρα εἶναι ἂχρηστα, ὃταν κι ἐφ' ὃσον πληρωθοῦν τά χρέη τῆς Ἑλλάδος, προκύπτει σύγουρεα ἓνα ὢφελος γιά μένα, εἶμαι ὃμως διατεθειμένος νά ξοδέψω κάθε δυναμικό που ἒχω γιά τήν πατρίδα μου".
Πλέον εἶναι εὐρύτατα διαδεδομένο πώς ὁ Σώρρας ἒχει πλᾶτες κι ὃτι πίσω του ὑπάρχει μία ὀργάνωσις που στηρίζει τήν Ἑλλάδα σέ καιρούς χαλεπούς. Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ Σώρρας καί οἱ δύο ὀργανώσεις που ἒχει συστήσει, ἡ END (End National Depth) καί ἡ END[(H)Ellas Never Die] ;; Τό νά δώσω μία σαφῆ ἀπάντησιν εἶναι δύσκολον αὐτήν τήν χρονικήν συγκυρία, μπορῶ ὃμως νά σκιαγραφήσω τά διαφανέντα χαρακτηριστικά, ἐξ ὃσων πράξεων τους κατεγράφησαν στό διάστημα ἑνός χρόνου ἀπό τήν ἐμφάνισίν τους μέχρις σήμερα. Διότι οἱ κύριοι Σώρρας, ὡς ὁ χρηματοδότης, Ἐμμ. Λαμπράκης, ἰατρός πρόεδρος τῆς END καί Ἀντ. Βαλσαμάκης στέλεχος κι ἀχώριστος δεξί χέρι τοῦ συντοπίτη του κρητικοῦ προέδρου, δέν ἒμειναν μέ σταυρωμένα χέρια.
Ἐν πρώτοις ἐστράφησαν ἂμεσα, διαθέτοντες 48 δίς δολλάρια, γιά τό χρέος τῆς μεγαλοννήσου Κύπρου, συνεκρότησαν καί συγκεκριμένη στρατηγική πρός ἐπίτευξιν οῦ στόχου αὐτοῦ. Ἡ πικρία ἀλλά κι ἐμπειρία ἀπό τήν ἀντιμετώπισην τῆς ὁποίας ἒτυχαν ἐδῶ στήν μητέρα Ἑλλάδα, ἐκεῖ σχεδόν ἐπέτυχαν νά ταρακουνήσουν γερά τίς βαθειές ρίζες τοῦ συστήματος, δίδοντες ἐπί πλέον ποσά που θά βοηθούσαν νά ἀπεμπλακῆ ἡ οἰκονομία τοῦ νησιοῦ ἀπό τά νύχια τῶν διεθνῶν κλεπτοτραπεζιτῶν. Καί θά τό εἶχαν φέρει σέ πέρας ἐάν οἱ ἀλχημεῖες τῶν ἐπίορκων πολιτικῶν καί μισθοσυντήρητων ὑπαλλήλων τοῦ συστήματος δέν δημιουργοῦσεν ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα, λόγω ἀπομάκρυνσης ἀτόμων χρησίμων γιά τόν λαό καί τά συμφέροντά του, τοποθετώντας πιόνια καί πειθήνια ὂργανά τοῦ συστήματος.
Μία πτυχή αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος γιά τήν Κύπρον εἶναι καί τό ὃτι, ὃταν ἡ νέα κυπριακή κυβέρνησις ἀρνήθηκε τό δάνειον που τῆς προσέφερε χωρίς κανένα ἐπιτόκιο καί γιά 100 χρόνια, ἡ END φρόντισε νά τῆς προσφέρη 17,5 Δίς ἡ Ν.Ζηλανδία (οἱ αὐτόνομοι Μαορί), μέ τούς ἲδιους ὃρους ἀπό κεφάλαια τῆς END που καί πάλι ἀρνήθηκαν οἱ τῆς κυπριακῆς κυβερνήσεως.
Στήν Ἑλλάδα ἒχει ἢδη ξεκινήσει ἐδῶ καί τοὐλάχιστον ἓξη μῆνες ἡ προσπάθεια ἐνημέρωσης τοῦ κόσμου, ἀνά τήν ἐπικράτειαν μέ προβολές βίντεο, διαφανειῶν καί ὁμιλιῶν ἐκ μέρους μελῶν τῶν "ἐνωμένων πολιτῶν" . Κάτι ἐξιοσημείωτον εἶναι τό ὃτι ὁ ἲδιος ὁ Σώρρας ἐχει ἐμπνεύσει ὃλον αὐτόν τόν κόσμον που πρέπει νά ξεπερνᾶ τώρα το ἓνα ἑκατομμύριον, μέ συνθήματα που σέ τίποτε δέν θυμίζουν τό κακό παρελθόν μέ τά κόμματα, τά χρώματα καί τά δόγματα που ὡς τώρα διεχώριζαν τόν λαό δημιουργώντας διάφορα στεγανά κι ἒριδες μεταξύ τους. Γιά πρώτην φοράν οἱ Ἓλληνες μετά ἀπό ἑκατοντάδες χρόνια τείνουν νά ἀντιληφθοῦν, πώς τά συμφέροντά τους συγκλίνουν. Ἒτσι καθημερινῶς ὁλοένα καί περισσότεροι στρέφονται κατά τῆς κυβέρνησης κατά τῶν πρακτικῶν της, τήν ἐπιβολή φόρων, τίς συνεχεῖς λήψεις δανείων, τά ὁποῖα δέν μπαίνουν ποτέ στά ταμεῖα τοῦ κράτους, τίς φαῦλες ἰδιωτικοποιήσεις (ξεπούλημα) κλπ.
 Ὁ Δρ. Ἐμμ. Λαμπράκης, πρόεδρος τοῦ ὀργανισμοῦ END
Ἡ ἱστορία συνεχίζεται μέ τήν ἀποστολήν ἐπιστολῶν σέ ὃλους τούς ἐμπλεκομένους μέ τήν δοίκηση τοῦ κράτους, κυβέρνηση, βουλευτές, Διοικητήν τῆς τραπέζης τῆς Ἑλλάδος,  Ἂρειον πάγο, μέχρι καί τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων. Δέν ἀνταπεκρίθη ὃμως οὐδείς στίς νόμιμες ἐκκλήσεις του. Ἐπίσης ἦρθε σέ ἐπαφήν μέ τό ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν προκειμένου νά πληρώση τόν ἀναλογούντα φόρον ἀπό τήν μεταβίβασιν τοῦ ποσοῦ τῶν 600 δίς στήν END, που ἀνερχόταν στό ποσόν τῶν 27 δίς, τό ὁποῖον εἶχε βεβαιώσει ἡ ΔΟΥ Πατρῶν καί που δυστυχῶς κι αὐτό κατόπιν κατευθυντήριων ἐντολῶν ἂνωθεν κι ἒξωθεν, οὐδείς θέλησε νά ἀγγίξη. Βλέπουμε δηλ. τήν προσπάθειαν τοῦ Σώρρα, νά ἐφεύρη τρόπον τινα, νά διαθέση τό ποσόν στήν Ἑλλάδα ,κάτι που μαρτυρεῖ τίς προθέσεις του.
Ἂλλως γιά ποιόν λόγον νά τραβιέται κι ἐκεῖνος καί τό ἐπιτελεῖο του, στό ἂγονο τοπίο που δημιουργεῖ ἡ ἀδιαφορία τῶν διαφεντευόντων τόν τόπον μας ;; Ὁπότε ἀγανακτισμένος ὁ ἂνθρωπος, ἒφτασε στό σημεῖον, θέλων νά ἐκμαιεύση ὁπωσδήποτε μίαν ἀπάντησιν ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων, νά ὑποβάλλη μηνύσεις πρός ὃλα τά ἐμπλεκόμενα μέρη ὃπως ἀνωτέρω ἀνέφερα. Τώρα ἐκδικάσθηκε ἡ μήνυσις που εἶχε κατατεθεῖ ἐναντίον του ἐκ μέρους νεωτέρου βουλευτοῦ, γελοίου φερεφώνου τῆς κυβερνήσεως καί τῶν ἐξωθεσμικῶν κέντρων, κ. Γεωργιάδη, που τόν εἶχε προκαλέσει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ἰσχυριζόμενος ὃτι τά κατατεθειμένα ὁμόλογα ἦταν ἓνα παραμύθι. Τώρα πλέον φαίνονται ὃλα νά μπαίνουν στήν θέσιν τους, ἐνῶ ὁ Σώρρας που εἶχε τήν ὑπομονή νά περιμένη δικαιώθηκε εἰς ἐπήκοον πάντων, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ἐνῶ ὃλες οἱ μεθοδεύσεις τῆς κυβέρνησης ἒπεσαν στό κενόν.
Πέραν αὐτῶν ὃμως οἱ πάντες ἀναμένουν μέ ἀδημονία τήν ἐκδίκαση τῆς μηνύσεως Σώρρα ἐναντίον ὃλων, ἐξ ὣν μόνον ἓνας ἐδέησεν νά θιγῆ (διά τήν καταγγελίαν Σώρρα περί ἐθνικῆς προδοσίας), καί ἐζήτησεν ἂρσιν τῆς βουλευτικῆς του ἀσυλίας καί πρός τιμήν του, γιά νά δικασθῆ, ὁ κ. Νικολόπουλος, βουλευτής ἀνεξάρτητος Πατρῶν. Ὃλοι οἱ ὑπόλοιποι ταμπουρώθηκαν πίσω ἀπό τά τείχη τοῦ μαντριοῦ καί τῆς ἀσυλίας τους κι ἐσιώπησαν,  ἀποκομίζοντες ἓκαστος ἰδία ὠφέλη. Ἐδῶ θά ἀναφέρω καί τήν ἀντίδρασιν τῆς ὑποτιθεμένης ἀντιπολιτεύσεως, που ἀνέκαθεν ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξεν σκοτεινή ἒως ἀνέκφραστος, οὐδείς τῶν βουλευτῶν τῆς μείζονος ἢ ἐλάσσονος ταύτης, εἶχεν ὃλον αὐτό τό διάστημα τήν θέλησιν, τό κουράγιο ν' ἀντιταχθῆ στίς ἐντολές τῶν τσελιγκάδων τους καί νά ἀρθρώση λόγον θετικόν ἢ ἀρνητικόν. Τά ὑποτιθέμενα ἀριστερά ἢ σοσιαλιστικά κόμματα τό ἐβούλωσαν κανονικά, χωρίς νά ἀρθρώσουν λόγον.
Φαντάζομαι πώς ἡ πλειοψηφία τῶν ἀναγνωστῶν ἒχει ἢδη ἀντιληφθεῖ τόν λόγον γιά τόν ὁποῖον ἒγιναν ὃλα αὐτά, συμπεριλαμβανομένων τῶν καραγκιοζλικιῶν που ἒκαναν ἢ εἶπαν στά κανάλια κατά καιρούς οἱ τυχάρπαστοι αὐτοί "Ταγοί" οἱ τόσον μικροί, που γιά νά τούς διακρίνη κανείς πρέπει νά χρησιμοποιῆ ἐνισχυτικό μεγενθυντικό φακό. Ὃλο τό θέμα ἦταν καί εἶναι νά βάλουν τήν Ἑλλάδα στό δίχτυ τους αὐτοί οἱ μεγαλοτραπεζίτες, που ἐπιδιώκουν νά φέρουν βόλτα ὃλον τόν πλανήτην. Μέ τό κόλπο τοῦ "ἀσήκωτου" χρέους, ἀναγκάζουν τά κράτη καί τούς λαούς νά δουλεύουν, παράγουν γιά πάρτι τους καί καταναλώνουν ὑποχρεωτικά ἐκεῖνα τά προϊόντα που συμφέρει σ' ἐκείνους νά πωλοῦν, που στήν πλειοψηφία τους εἶναι βλαπτικά γιά τόν ἂνθρωπο (βλέπε Monsanto καί γεννετικά τροποποιημένα φυτά-τρόφιμα).
Στό κρίσιμο λοιπόν αὐτό σημεῖον ἐμφανίσθηκε ὁ Σώρρας, ὡς ὁ ἀπό μηχανῆς θεός, προσφέροντας ἓνα τμῆμα τῆς περιουσίας που βρέθηκε στά χέρια του, δημιουργώντας τόν ἀντίποδα, τό ἀντίπαλον δέος στίς ἁρπακτικές ὀρέξεις τῶν διεθνῶν αὐτῶν ἁρπακτικῶν που μᾶς ἒβαλαν στό στόχαστρον. Ἡ συνέχεια ἀναμένεται ἀπό κάθε ἂποψη νά εἶναι συναρπαστική, ἡ δέ "μάχη" ἐπίσης τιτάνια καί μόνον οἱ ἱκανότητες κι ἡ ἐμπειρία, ὃπως καί τά πιό προηγμένα ὃπλα (ἐργαλεῖα) που θά χρησιμοποιηθοῦν. Ὁ Σώρρας διαμηνύει σέ ὃλους τούς τόνους τίς προθέσεις του:
  • Δέν ἦρθα ἐδῶ γιά νά γίνω ἓνας κάποιος ἀρχηγός
  • Δέν ἦρθα γιά νά χάσω
  • Εἶμαι αὐτός που πρέπει τήν στιγμή που πρέπει
  • Εἶστε ἡ δύναμις κι εἶμαι τό ἐργαλεῖον
  • Εἶμαι ἐδῶ γιά νά πολεμήσω καί νά κερδίσω
  • Ἓλληνες τό ΠΟΤΑΜΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ
  • Ἓλληνες ἒχετε δύναμη κι ἀναδεῖξτε την
  • Ὃλοι οἱ ἓλληνες ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἐνωμένοι σέ μιά γροθιά
Μπορεῖ κανείς νά ἀμφισβητήση τήν ἐθνικήν ἀνάγκη νά ἐνωθοῦν ὃλοι οἱ ἓλληνες σέ μίαν ἀέναη συλλογικήν προσπάθειαν νά συστήσουν τό κράτος τῶν Ἑλλήνων που τό διέλυσαν τά παράσιτα που λυμαίνονται τήν οἰκονομία ὃλου τοῦ κόσμου.;; Ἀπολύτως κανείς λέω ἐγώ κι ἂν οἱ συνέλληνες ἀντιληφθοῦν τό κολοσσιαῖο δυναμικό τῆς ράτσας μας καί τό ἐκμεταλλευθοῦν χωρίς νά ξεγελιοῦνται ἀπό τά πρόσκαιρα δέλεαρ που μοστράρουν ἐμπρός στά μάτια τους ὃλοι αὐτοί οἱ ἀνθέλληνες, ὁ τόπος θά πάη μπροστά, πολύ μπροστά, μήν ἀμφιβάλλει κανείς γι' αὐτό. Εἲμαστε ὁ ἐξυπνότερος λαός καί μᾶς πιάνουν ἀπ' τήν μύτη χρησιμοποιώντας τούς ἀγράμματον, ἀδόκιμον κι ἐν πολλοῖς ἂπειρον, εὐκολοπίστευτον κοσμάκη, που ἐν συνεχεία στρέφουν ἐναντίον μας. Ἒ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ, ἂς κινηθοῦμαι μέ μυαλό, συγκροτημένα κι ὃλα θά ἒρθουν βολικά...
Ἒρρωσθε καί ἀγαλλιᾶσθε
Σημείωσις: Γιά τούς τυχόν ἐνδιαφερομένους, νά βροῦν στοιχεῖα ἢ ὁμιλίες καί τηλεοπτικές ἐμφανίσεις καί συνεντεύξεις του, ὃπως καί τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ ὀργανισμοῦ, μποροῦν νά τά ἀναζητήσουν στήν σελίδα του στό facebook μέ διακριτικόν : Ἀρτέμης Σώρρας, ὃπως καί στήν ἱστοσελίδα του www.artemis-sorras.com, ἐπίσης τό blog Alfeios potamos, ἒχει ἀρχειοθετημένες ὃλες του τίς ἐκπομπές.
Ἀναρτήθη ἀπό: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...