ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ.
Σ' ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ.

Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον ..ἀνεγνωρίσθη ἡ ἀκεραιότης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν δικαιοσύνη..

Ἐδημιούργησε αἲσθησιν τό γεγονός, ὃτι τό δικαστήριον κατά τήν προχθεσινήν του συνεδρίασιν ἒδωσε τελικῶς δίκιο στόν ἓλληνα που θεώρησε πώς ἡ πατρίδα του, θά ἐκτιμοῦσε τήν κίνησίν του νά διαθέση ὑπέρ αὐτῆς τό τεράστιον γιά τά μέτρα τῆς χώρας μας ποσόν τῶν 600 δίς δολλαρίων, σέ ἀμερικανικά ὁμόλογα ΑΑΑ. Δέον νά  σημειωθῆ πώς, ἡ ὑπόθεσις αὐτή δέν ξεκίνησε πρόσφατα, εἶναι ἢδη πάνω ἀπό δυόμισυ χρόνια που ὁ κ. Ἀρτέμης Σώρρας ξεκίνησε τήν διαδικασίαν  προκειμένου νά καταλήξη τό ποσόν αὐτό νά   πιστωθῆ στόν λογαριασμόν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, πρᾶγμα που ὑποκρύπτει τόν ἀνιδιοτελῆ ἀγώναν του , ὃπως ξεπεράση τά διάφορα τεχνοκρατικά ἐμπόδια, καταλήγοντας στό ποθούμενον ἀποτέλεσμα.
 Ὁ κ. Ἀρτέμης Σώρρας σέ τηλεοπτική του συνέντευξιν
Ὃμως ὃσο καί ἂν ἐκ πρώτης ὂψεως τά πράγματα δείχνουν ἀπλά κι εὒκολα στήν πραγματικότητα δέν εἶναι ἒτσι. Ὁ κ. Σώρρας δέν εἶναι καί δέν ἐνεργεῖ μόνος του, πίσω καί στό πλάϊ του κινεῖται, ἐνεργεῖ, προλειαίνει τό ἒδαφος, μία ὁμάς ἀνθρώπων ἒμπειρων καί ἀποφασισμένων νά προσφέρουν, τήν ἐμπειρίαν καί τίς ἐπιστημονικές ἱκανότητές τους, στήν ὑπηρεσίαν τῆς πατρίδος, που τήν στιγμήν αὐτή στενάζει γιά ἀκόμη μία φορά κάτω ἀπό ἓναν δυνάστη, που λέγεται σύστημα. Διότι φεῦ ἀγαπητοί φίλοι, τούτην τήν ὣρα κρίνονται τόσα πολλά στήν Ἑλλάδα, που ἂν δέν τήν συντρέξουν ἀπλόχερα τά παιδιά της, δυστυχῶς δέν θά βγῆ ἀλώβητη ἀπό αὐτήν τήν σύγκρουσιν.
Εἶπα στήν ἀρχήν ὃτι ἲσως ὁ κ. Σώρρας περίμενε πώς ἡ χώρα του, στήν ὣρα τῆς ἀνάγκης της, θά ἐκτιμοῦσε τήν γεναιόδωρη χειρονομία του καί θά τόν εὐχαριστοῦσεν ἣ θά τοῦ χρεωστοῦσε τοὐλάχιστον εὐγνωμοσύνη. Ὃμως ἀτυχῶς  δέν  συνέβη κάτι τέτοιο, τοὐναντίον ἡ πατρίδα του ὂχι   μόνον δέν δέχθηκε κἂν νά ἐξετάση ἒστω τήν προσφορά του, ἀλλά ἐκπροσωπούμενη ἀπό ὃλον αὐτόν τόν συρφετόν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δέν γνωρίζουν παρά μόνον νά ἐνδιαφέρονται γιά τό στενά ἐννοούμενο ἀτομικό τους συμφέρον, ἀδιαφόρησαν. Καθυστερώντας ἠθελημένα τίς πολλές  καί ἀλλεπάλληλες ἐπί σειρά μηνῶν (ξεκίνησε τόν Ἰούνιον τοῦ 2012) προσπάθειές του νά προσεγγίση τό ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν, ἢ κάποιον παράγοντα κρατικόν, κυβερνητικόν στέλεχος, ἢ τέλος οἰονδήποτε ὑπεύθυνον, γιά νά διεκπεραιώση τήν ἀποστολήν του, τόν ἀφησαν ἒκθετον, ἂνευ οἰασδήποτε δικαιολογίας ἢ αἰτιολόγησιν τῶν πράξεών τους.
Ἐν τούτοις ἒπεσαν ἒξω στίς ἀρχικές τους προβλέψεις γιά μίαν ἀκόμη φοράν, διότι ὁ Ἀρτέμης Σώρρας, εἶναι ἀπό ἂλλην πάστα ἂνθρωπος. Δυναμικός, ἀποφασισμένος νά μήν χάση ἀπό τίς πρῶτες ἀντιξοότητε;ς τό παιχνίδι, ἐπίμονος στήν ἐπίτευξιν τῶν στόχων του, ἀπέδειξε στό εὐρύ κοινό κυρίως νέων ἀνθρώπων που ἀπό τήν ἀρχήν τόν ἐστήριξαν, ὃπως καί στούς ἀνευθυνουπευθύνους τῆς κυβερνήσεως, πώς δέν κάνει πίσω κι ὃτι πρέπει ΕΚΕΙΝΟΙ νά τό ξανασκεφτοῦν καί δεύτερην φορά. Ἡ δικαίωσις ἀλλά κι ἐπβεβαίωση γιά τίς προθέσεις του, τήν εἰλικρινῆ του διάθεση νά βοηθήση ἀληθινά τήν πατρίδα του, ἢρθε κατ' ἀρχάς ἀπό τά ΜΜΕ που παρά τίς πρῶτες ἀρνητικές ἀντιδράσεις τῶν συστημικῶν καναλιῶν, ἂρχισαν ὁλοένα καί περισσότερο νά ἐπιδιώκουν συνεντεύξεις του. Ἀρχικά περιφερειακά ραδιόφωνα,  σιγά-σιγά μικρά κανάλια, ἂρχισαν νά τόν προβάλλουν.
Ἐκτός ἂλλων τά ὁποῖα εἶναι πολλά γιά νά ἀναφερθοῦν στό σύντομον αὐτό ἂρθρον, εἶναι καί  ὃτι ὁ ἐπιχειρηματίας Σώρρας που σημειωθείτω συζητᾶ μέ πολλά κράτη γιά παροχή δανείων, διεσάφησε τίς προθέσεις του ἀκόμη περισσότερον λέγων ὃτι, "ἐδῶ δέν θά κρύψω πώς στόν χρονικόν ὀρίζοντα τῶν 100 ἐτῶν θά προκύψη κάποιο κέρδος μακροπρόθεσμα ἀπό τά ἲδια τά ἑλληνικά ὁμόλογα που τώρα εἶναι ἂχρηστα, ὃταν κι ἐφ' ὃσον πληρωθοῦν τά χρέη τῆς Ἑλλάδος, προκύπτει σύγουρεα ἓνα ὢφελος γιά μένα, εἶμαι ὃμως διατεθειμένος νά ξοδέψω κάθε δυναμικό που ἒχω γιά τήν πατρίδα μου".
Πλέον εἶναι εὐρύτατα διαδεδομένο πώς ὁ Σώρρας ἒχει πλᾶτες κι ὃτι πίσω του ὑπάρχει μία ὀργάνωσις που στηρίζει τήν Ἑλλάδα σέ καιρούς χαλεπούς. Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ Σώρρας καί οἱ δύο ὀργανώσεις που ἒχει συστήσει, ἡ END (End National Depth) καί ἡ END[(H)Ellas Never Die] ;; Τό νά δώσω μία σαφῆ ἀπάντησιν εἶναι δύσκολον αὐτήν τήν χρονικήν συγκυρία, μπορῶ ὃμως νά σκιαγραφήσω τά διαφανέντα χαρακτηριστικά, ἐξ ὃσων πράξεων τους κατεγράφησαν στό διάστημα ἑνός χρόνου ἀπό τήν ἐμφάνισίν τους μέχρις σήμερα. Διότι οἱ κύριοι Σώρρας, ὡς ὁ χρηματοδότης, Ἐμμ. Λαμπράκης, ἰατρός πρόεδρος τῆς END καί Ἀντ. Βαλσαμάκης στέλεχος κι ἀχώριστος δεξί χέρι τοῦ συντοπίτη του κρητικοῦ προέδρου, δέν ἒμειναν μέ σταυρωμένα χέρια.
Ἐν πρώτοις ἐστράφησαν ἂμεσα, διαθέτοντες 48 δίς δολλάρια, γιά τό χρέος τῆς μεγαλοννήσου Κύπρου, συνεκρότησαν καί συγκεκριμένη στρατηγική πρός ἐπίτευξιν οῦ στόχου αὐτοῦ. Ἡ πικρία ἀλλά κι ἐμπειρία ἀπό τήν ἀντιμετώπισην τῆς ὁποίας ἒτυχαν ἐδῶ στήν μητέρα Ἑλλάδα, ἐκεῖ σχεδόν ἐπέτυχαν νά ταρακουνήσουν γερά τίς βαθειές ρίζες τοῦ συστήματος, δίδοντες ἐπί πλέον ποσά που θά βοηθούσαν νά ἀπεμπλακῆ ἡ οἰκονομία τοῦ νησιοῦ ἀπό τά νύχια τῶν διεθνῶν κλεπτοτραπεζιτῶν. Καί θά τό εἶχαν φέρει σέ πέρας ἐάν οἱ ἀλχημεῖες τῶν ἐπίορκων πολιτικῶν καί μισθοσυντήρητων ὑπαλλήλων τοῦ συστήματος δέν δημιουργοῦσεν ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα, λόγω ἀπομάκρυνσης ἀτόμων χρησίμων γιά τόν λαό καί τά συμφέροντά του, τοποθετώντας πιόνια καί πειθήνια ὂργανά τοῦ συστήματος.
Μία πτυχή αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος γιά τήν Κύπρον εἶναι καί τό ὃτι, ὃταν ἡ νέα κυπριακή κυβέρνησις ἀρνήθηκε τό δάνειον που τῆς προσέφερε χωρίς κανένα ἐπιτόκιο καί γιά 100 χρόνια, ἡ END φρόντισε νά τῆς προσφέρη 17,5 Δίς ἡ Ν.Ζηλανδία (οἱ αὐτόνομοι Μαορί), μέ τούς ἲδιους ὃρους ἀπό κεφάλαια τῆς END που καί πάλι ἀρνήθηκαν οἱ τῆς κυπριακῆς κυβερνήσεως.
Στήν Ἑλλάδα ἒχει ἢδη ξεκινήσει ἐδῶ καί τοὐλάχιστον ἓξη μῆνες ἡ προσπάθεια ἐνημέρωσης τοῦ κόσμου, ἀνά τήν ἐπικράτειαν μέ προβολές βίντεο, διαφανειῶν καί ὁμιλιῶν ἐκ μέρους μελῶν τῶν "ἐνωμένων πολιτῶν" . Κάτι ἐξιοσημείωτον εἶναι τό ὃτι ὁ ἲδιος ὁ Σώρρας ἐχει ἐμπνεύσει ὃλον αὐτόν τόν κόσμον που πρέπει νά ξεπερνᾶ τώρα το ἓνα ἑκατομμύριον, μέ συνθήματα που σέ τίποτε δέν θυμίζουν τό κακό παρελθόν μέ τά κόμματα, τά χρώματα καί τά δόγματα που ὡς τώρα διεχώριζαν τόν λαό δημιουργώντας διάφορα στεγανά κι ἒριδες μεταξύ τους. Γιά πρώτην φοράν οἱ Ἓλληνες μετά ἀπό ἑκατοντάδες χρόνια τείνουν νά ἀντιληφθοῦν, πώς τά συμφέροντά τους συγκλίνουν. Ἒτσι καθημερινῶς ὁλοένα καί περισσότεροι στρέφονται κατά τῆς κυβέρνησης κατά τῶν πρακτικῶν της, τήν ἐπιβολή φόρων, τίς συνεχεῖς λήψεις δανείων, τά ὁποῖα δέν μπαίνουν ποτέ στά ταμεῖα τοῦ κράτους, τίς φαῦλες ἰδιωτικοποιήσεις (ξεπούλημα) κλπ.
 Ὁ Δρ. Ἐμμ. Λαμπράκης, πρόεδρος τοῦ ὀργανισμοῦ END
Ἡ ἱστορία συνεχίζεται μέ τήν ἀποστολήν ἐπιστολῶν σέ ὃλους τούς ἐμπλεκομένους μέ τήν δοίκηση τοῦ κράτους, κυβέρνηση, βουλευτές, Διοικητήν τῆς τραπέζης τῆς Ἑλλάδος,  Ἂρειον πάγο, μέχρι καί τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων. Δέν ἀνταπεκρίθη ὃμως οὐδείς στίς νόμιμες ἐκκλήσεις του. Ἐπίσης ἦρθε σέ ἐπαφήν μέ τό ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν προκειμένου νά πληρώση τόν ἀναλογούντα φόρον ἀπό τήν μεταβίβασιν τοῦ ποσοῦ τῶν 600 δίς στήν END, που ἀνερχόταν στό ποσόν τῶν 27 δίς, τό ὁποῖον εἶχε βεβαιώσει ἡ ΔΟΥ Πατρῶν καί που δυστυχῶς κι αὐτό κατόπιν κατευθυντήριων ἐντολῶν ἂνωθεν κι ἒξωθεν, οὐδείς θέλησε νά ἀγγίξη. Βλέπουμε δηλ. τήν προσπάθειαν τοῦ Σώρρα, νά ἐφεύρη τρόπον τινα, νά διαθέση τό ποσόν στήν Ἑλλάδα ,κάτι που μαρτυρεῖ τίς προθέσεις του.
Ἂλλως γιά ποιόν λόγον νά τραβιέται κι ἐκεῖνος καί τό ἐπιτελεῖο του, στό ἂγονο τοπίο που δημιουργεῖ ἡ ἀδιαφορία τῶν διαφεντευόντων τόν τόπον μας ;; Ὁπότε ἀγανακτισμένος ὁ ἂνθρωπος, ἒφτασε στό σημεῖον, θέλων νά ἐκμαιεύση ὁπωσδήποτε μίαν ἀπάντησιν ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων, νά ὑποβάλλη μηνύσεις πρός ὃλα τά ἐμπλεκόμενα μέρη ὃπως ἀνωτέρω ἀνέφερα. Τώρα ἐκδικάσθηκε ἡ μήνυσις που εἶχε κατατεθεῖ ἐναντίον του ἐκ μέρους νεωτέρου βουλευτοῦ, γελοίου φερεφώνου τῆς κυβερνήσεως καί τῶν ἐξωθεσμικῶν κέντρων, κ. Γεωργιάδη, που τόν εἶχε προκαλέσει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ἰσχυριζόμενος ὃτι τά κατατεθειμένα ὁμόλογα ἦταν ἓνα παραμύθι. Τώρα πλέον φαίνονται ὃλα νά μπαίνουν στήν θέσιν τους, ἐνῶ ὁ Σώρρας που εἶχε τήν ὑπομονή νά περιμένη δικαιώθηκε εἰς ἐπήκοον πάντων, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ἐνῶ ὃλες οἱ μεθοδεύσεις τῆς κυβέρνησης ἒπεσαν στό κενόν.
Πέραν αὐτῶν ὃμως οἱ πάντες ἀναμένουν μέ ἀδημονία τήν ἐκδίκαση τῆς μηνύσεως Σώρρα ἐναντίον ὃλων, ἐξ ὣν μόνον ἓνας ἐδέησεν νά θιγῆ (διά τήν καταγγελίαν Σώρρα περί ἐθνικῆς προδοσίας), καί ἐζήτησεν ἂρσιν τῆς βουλευτικῆς του ἀσυλίας καί πρός τιμήν του, γιά νά δικασθῆ, ὁ κ. Νικολόπουλος, βουλευτής ἀνεξάρτητος Πατρῶν. Ὃλοι οἱ ὑπόλοιποι ταμπουρώθηκαν πίσω ἀπό τά τείχη τοῦ μαντριοῦ καί τῆς ἀσυλίας τους κι ἐσιώπησαν,  ἀποκομίζοντες ἓκαστος ἰδία ὠφέλη. Ἐδῶ θά ἀναφέρω καί τήν ἀντίδρασιν τῆς ὑποτιθεμένης ἀντιπολιτεύσεως, που ἀνέκαθεν ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξεν σκοτεινή ἒως ἀνέκφραστος, οὐδείς τῶν βουλευτῶν τῆς μείζονος ἢ ἐλάσσονος ταύτης, εἶχεν ὃλον αὐτό τό διάστημα τήν θέλησιν, τό κουράγιο ν' ἀντιταχθῆ στίς ἐντολές τῶν τσελιγκάδων τους καί νά ἀρθρώση λόγον θετικόν ἢ ἀρνητικόν. Τά ὑποτιθέμενα ἀριστερά ἢ σοσιαλιστικά κόμματα τό ἐβούλωσαν κανονικά, χωρίς νά ἀρθρώσουν λόγον.
Φαντάζομαι πώς ἡ πλειοψηφία τῶν ἀναγνωστῶν ἒχει ἢδη ἀντιληφθεῖ τόν λόγον γιά τόν ὁποῖον ἒγιναν ὃλα αὐτά, συμπεριλαμβανομένων τῶν καραγκιοζλικιῶν που ἒκαναν ἢ εἶπαν στά κανάλια κατά καιρούς οἱ τυχάρπαστοι αὐτοί "Ταγοί" οἱ τόσον μικροί, που γιά νά τούς διακρίνη κανείς πρέπει νά χρησιμοποιῆ ἐνισχυτικό μεγενθυντικό φακό. Ὃλο τό θέμα ἦταν καί εἶναι νά βάλουν τήν Ἑλλάδα στό δίχτυ τους αὐτοί οἱ μεγαλοτραπεζίτες, που ἐπιδιώκουν νά φέρουν βόλτα ὃλον τόν πλανήτην. Μέ τό κόλπο τοῦ "ἀσήκωτου" χρέους, ἀναγκάζουν τά κράτη καί τούς λαούς νά δουλεύουν, παράγουν γιά πάρτι τους καί καταναλώνουν ὑποχρεωτικά ἐκεῖνα τά προϊόντα που συμφέρει σ' ἐκείνους νά πωλοῦν, που στήν πλειοψηφία τους εἶναι βλαπτικά γιά τόν ἂνθρωπο (βλέπε Monsanto καί γεννετικά τροποποιημένα φυτά-τρόφιμα).
Στό κρίσιμο λοιπόν αὐτό σημεῖον ἐμφανίσθηκε ὁ Σώρρας, ὡς ὁ ἀπό μηχανῆς θεός, προσφέροντας ἓνα τμῆμα τῆς περιουσίας που βρέθηκε στά χέρια του, δημιουργώντας τόν ἀντίποδα, τό ἀντίπαλον δέος στίς ἁρπακτικές ὀρέξεις τῶν διεθνῶν αὐτῶν ἁρπακτικῶν που μᾶς ἒβαλαν στό στόχαστρον. Ἡ συνέχεια ἀναμένεται ἀπό κάθε ἂποψη νά εἶναι συναρπαστική, ἡ δέ "μάχη" ἐπίσης τιτάνια καί μόνον οἱ ἱκανότητες κι ἡ ἐμπειρία, ὃπως καί τά πιό προηγμένα ὃπλα (ἐργαλεῖα) που θά χρησιμοποιηθοῦν. Ὁ Σώρρας διαμηνύει σέ ὃλους τούς τόνους τίς προθέσεις του:
  • Δέν ἦρθα ἐδῶ γιά νά γίνω ἓνας κάποιος ἀρχηγός
  • Δέν ἦρθα γιά νά χάσω
  • Εἶμαι αὐτός που πρέπει τήν στιγμή που πρέπει
  • Εἶστε ἡ δύναμις κι εἶμαι τό ἐργαλεῖον
  • Εἶμαι ἐδῶ γιά νά πολεμήσω καί νά κερδίσω
  • Ἓλληνες τό ΠΟΤΑΜΙ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ
  • Ἓλληνες ἒχετε δύναμη κι ἀναδεῖξτε την
  • Ὃλοι οἱ ἓλληνες ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἐνωμένοι σέ μιά γροθιά
Μπορεῖ κανείς νά ἀμφισβητήση τήν ἐθνικήν ἀνάγκη νά ἐνωθοῦν ὃλοι οἱ ἓλληνες σέ μίαν ἀέναη συλλογικήν προσπάθειαν νά συστήσουν τό κράτος τῶν Ἑλλήνων που τό διέλυσαν τά παράσιτα που λυμαίνονται τήν οἰκονομία ὃλου τοῦ κόσμου.;; Ἀπολύτως κανείς λέω ἐγώ κι ἂν οἱ συνέλληνες ἀντιληφθοῦν τό κολοσσιαῖο δυναμικό τῆς ράτσας μας καί τό ἐκμεταλλευθοῦν χωρίς νά ξεγελιοῦνται ἀπό τά πρόσκαιρα δέλεαρ που μοστράρουν ἐμπρός στά μάτια τους ὃλοι αὐτοί οἱ ἀνθέλληνες, ὁ τόπος θά πάη μπροστά, πολύ μπροστά, μήν ἀμφιβάλλει κανείς γι' αὐτό. Εἲμαστε ὁ ἐξυπνότερος λαός καί μᾶς πιάνουν ἀπ' τήν μύτη χρησιμοποιώντας τούς ἀγράμματον, ἀδόκιμον κι ἐν πολλοῖς ἂπειρον, εὐκολοπίστευτον κοσμάκη, που ἐν συνεχεία στρέφουν ἐναντίον μας. Ἒ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ, ἂς κινηθοῦμαι μέ μυαλό, συγκροτημένα κι ὃλα θά ἒρθουν βολικά...
Ἒρρωσθε καί ἀγαλλιᾶσθε
Σημείωσις: Γιά τούς τυχόν ἐνδιαφερομένους, νά βροῦν στοιχεῖα ἢ ὁμιλίες καί τηλεοπτικές ἐμφανίσεις καί συνεντεύξεις του, ὃπως καί τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ ὀργανισμοῦ, μποροῦν νά τά ἀναζητήσουν στήν σελίδα του στό facebook μέ διακριτικόν : Ἀρτέμης Σώρρας, ὃπως καί στήν ἱστοσελίδα του www.artemis-sorras.com, ἐπίσης τό blog Alfeios potamos, ἒχει ἀρχειοθετημένες ὃλες του τίς ἐκπομπές.
Ἀναρτήθη ἀπό: 

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ!

Έγκριση δαπάνης 60.000€ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για προμήθεια SMART CARDS!

Σε λίγο και κάθε σταγόνα ελευθερίας τελειώνει.....

Μόνο να αντισταθείτε και να την αρνηθείτε!

Ούτε να φωνάζετε, ούτε φασαρίες.

Απλά να πείτε ένα "ΟΧΙ", είναι δύναμη μας!

Είναι αντισυνταγματικό και παράνομο η Ηλεκτρονική Νέα Ταυτότητα!

Με βάσει του άρθρου 9Α:

'Αρθρο 9A: (Προστασία προσωπικών δεδομένων)


Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.

katohika
hellas-now.com

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΧΤΙΣΤΙΚΑΝ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ)Είναι ευρύτερα γνωστό πως δίπλα ή κάτω από μία εκκλησία υπάρχουν τα ερείπια κάποιου αρχαίου ελληνικού ναού. Σε αρκετές, μάλιστα περιπτώσεις, οι ίδιοι οι αρχαίοι ναοί έχουν μετατραπεί σε χριστιανικές εκκλησίες.

Όποιον ιερέα κι αν ρωτήσουμε γιατί χτίστηκαν χριστιανικοί ναοί πάνω σε αρχαίους ναούς και ιερά θα μας πει πως ήθελαν να «εξαγνίσουν» το χώρο από την «ειδωλολατρία» των «εθνικών». Αυτό, ίσως, είναι η μισή αλήθεια.
Πιθανότερο είναι πως ήθελαν να «ελέγξουν» ή να «εκμεταλλευτούν» την δύναμη των αρχαίων ιερών. Εξάλλου είναι γνωστό και κατά ένα μεγάλο ποσοστό επιβεβαιωμένο ότι οι αρχαίοι ναοί ήταν ιδρυμένοι πάνω σε τόπους δύναμης, πάνω σε ειδικούς ενεργειακούς τόπους οι οποίοι πρόφεραν ηρεμία, γαλήνη, ίαση, οριακά φαινόμενα κλπ.

Ωστόσο, η δύναμη ενός τόπου φαίνεται να «λειτουργεί» σύμφωνα με την «ηθική» αυτών που διαμένουν εκεί. Ή για να το πω διαφορετικά: η δύναμη ενός τόπου γίνεται γόνιμη και δημιουργική, για τον άνθρωπο, όταν αυτός που θα κατοικήσει εκεί το κάνει με σεβασμό. Τότε ο άνθρωπος «συντονίζεται» με την δύναμη, ή έρχεται σε συνάφεια με το «θείο». Διαφορετικά η δύναμη μένει στείρα και δεν αποδίδει. Ο τόπος μπορεί να γίνει περίτρανος και λαμπρός αλλά η δύναμη δεν αποδίδει. Ή μάλλον αποδίδεται, διαχέεται αλλά δεν εκλαμβάνεται.

Σε όσες εκκλησίες δεν έχουν «προσαρμοστεί» δεν έχουν εναρμονιστεί στο περιβάλλον όπως οι αρχαίοι ναοί, πάνω στους οποίους κτίστηκαν, έχουν παρατηρηθεί πολλά διαζύγια και όχι μόνο δεν στεριώνει ο γάμος αλλά και τα παιδιά που βαφτίζονται σε τέτοια μέρη-εκκλησίες δεν έχουν την «απαραίτητη» ή «απαιτούμενη» πνευματική και ψυχική ισορροπία.

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Ρόδος...Αστυνομική διάταξη για τη ρίγανη...Απίστευτες Εποχές!!!

Αστυνομική διάταξη για τη ρίγανη...

Αστυνομική διάταξη για την αλισφακιά, την ρίγανη, την κάππαρη, το θυμάρι και άλλα αρωματικά φυτά, εκδόθηκε από το δασαρχείο Δωδεκανήσου!
Σύμφωνα με την διάταξη, οι κάτοικοι των νησιών μας μπορούν να μαζεύουν αυτά τα φυτά, μόνο για δική τους χρήση.
Για εμπορικούς λόγους, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.
 

Η ίδια διάταξη προβλέπει ότι οι κάτοικοι των νησιών μας επιτρέπεται να μαζεύουν μέχρι δύο κιλά μανιτάρια ενώ για την μεταφορά φυλλοχώματος από τα δάση, απαιτείται πρώτα άδεια. 
Ειδικότερα, στην απόφαση του δασαρχείου αναφέρονται τα εξής: 

«Ι. Απαγορεύουμε 
α) Την εκρίζωση, κοπή, συλλογή και μεταφορά παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, από δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και από δημόσιες χορτολιβαδικές-βραχώδεις εκτάσεις, χωρίς την 

προηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα είδη που αναφέρονται στην παρακάτω παρ. ΙΙ της παρούσας, με τους όρους αυτής. 

β) Την εκρίζωση, την συλλογή ανθέων, βολβών ή την αποκοπή βλαστών, συνολικά και χωρίς εξαίρεση φυτών της οικογένειας των Oρχεοειδών (Orchidaceae), της οικογένειας των Κρινοειδών (Liliaceae) και της οικογενείας των Παιωνιιδών (Paeoniaceae). 

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

ΑΡΤ. ΣΩΡΡΑΣ: ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


ΧΑΙΡΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΤΟΝ ΝΕΑΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΓΙΝΕΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ ΕΑΝ ΑΥΤΗ Η ΓΕΝΙΑ ΧΑΘΕΙ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΝΕΕ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩ ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΟΥΣ ΜΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΟΣΕΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ Η ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΔΟΣΩ ΟΜΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤ ΣΑΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΟΣΟ ΘΑ ΚΥΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ . ΟΜΩΣ ΝΕΕ ΜΟΥ ΕΙΔΕΣ ΟΤΙ ΒΛΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΚΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΑΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 1 Η 2 ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ [ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ]Ο ΚΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΓΑΝ ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΑΠΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ 1000000 ΕΥΡΩ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΨΩΜΙ ΓΑΛΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ ΕΛΕΓΑΝ ΤΑ ΖΩΑ ΤΩΡΑ ΝΕΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ 1.500.000 ΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Η ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΤΗΝΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ 12% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΜΕΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΝ ΕΛΕΝΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ 4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΕ ΜΟΥ ΕΣΥΥΥΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΦΥΠΝΗΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΗΔΗ ΝΙΚΗΣΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΛΕΜΑΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Η ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΤΙ ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΠΟΙΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΚΕΦΤΩ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΣΥΧΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΠΡΙΝ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΤΑΡΑΜΕ ΟΛΑ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΕΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΤΙ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΕΑΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΑΡΑΜΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Καταρρέει ο μύθος του "οικονομικού θαύματος" της χούντας

Μύθος αποδεικνύεται ένα απο τα βασικά επιχειρήματα των ακροδεξιών περί του "οικονομικού θαύματος" της χούντας. Σύμφωνα με τους ακροδεξιούς, η χούντα παρέδωσε μια ακμάζουσα οικονομία χωρίς χρέος. Κι όμως τα στοιχεία λένε κάτι τελείως διαφορετικό. Σύμφωνα με το Ποντίκι, δεν υπήρξε ποτέ ανάπτυξη επί δικτατορίας.

Καταρρέει ο μύθος του "οικονομικού θαύματος" της χούντας

“Εκτός κι αν µπορεί να θεωρηθεί επίτευγµα το (απογοητευτικό) +0,9%, τη στιγµή που όλη η Αθήνα χτιζόταν, οι Έλληνες µετανάστες και οι ναυτικοί τόνωναν τις καταθέσεις µε δεκάδες χιλιάδες εµβάσµατα από το εξωτερικό, ενώ η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 προσπαθούσε να σηκώσει για πρώτη φορά κεφάλι, ύστερα από την Κατοχή, τον Εµφύλιο και την κατάµαυρη δεκαετία του ’50. Μόνο οι υπερεργολάβοι και οι ρουφιάνοι πλούτισαν, λοιπόν, στην οδυνηρή εφταετία σκανδάλων”, σημειώνει το Ποντίκι.

Στη συνέχεια παρουσιάζει μια σειρά από δημοσιεύματα από τη περίοδο της χούντας. Διαβάστε:
“Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, το 1974 το δηµόσιο χρέος είχε ανέβει στο 20,8% επί του ΑΕΠ, στα 114 δισ. δρχ. εκείνη τη χρονιά, µε τον εσωτερικό κι εξωτερικό δανεισµό να γιγαντώνονται. Το χρέος ξεκίνησε από 37,8 δισ. δρχ. το 1967, ενώ το 1973 ήταν ήδη στα 87 δισ., µε το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο να είναι 4,5 φορές ψηλότερο και τις καταθέσεις, παρά τις διαρκείς τονωτικές ενέσεις των Ελλήνων µεταναστών, να µειώνονται δραµατικά µετά το 1970. Ο πληθωρισµός κάλπαζε, το πραγµατικό εισόδηµα µειωνόταν, οι φόροι έκαναν επέλαση, το ίδιο και η ακρίβεια.

Τζάµπα… εργολάβοι
Ακόµα και µια ελαφριά µείωση του εξωτερικού δανεισµού ήταν τεχνητή, αφού οι εργοληπτικές εταιρείες έπαιρναν τα δάνεια από το εξωτερικό µε εγγύηση ελληνικού ∆ηµοσίου και στη συνέχεια γίνονταν ανάδοχες των δηµόσιων έργων, µε παραχώρηση των δανείων στο ελληνικό κράτος. ∆εκάδες τέτοια δάνεια - συµβάσεις έγιναν και µ’ αυτήν την πατέντα - µετατροπή και το χρέος φαινόταν ως «εσωτερικό». Καραµπινάτη δηµιουργική λογιστική, δηλαδή, του «µυστράκια» Παττακού και τον οµοϊδεατών του.
Από το 1971, λοιπόν, η κατάσταση στην οικονοµία δεν µπορούσε να κρυφτεί άλλο. ∆εν θα ήταν, µάλιστα, υπερβολή να πούµε ότι τότε άρχιζε να χτίζεται πια για τα καλά η λερναία ύδρα του χρέους.
Στις 6.4.1971 οι εφηµερίδες δηµοσιεύουν: «Αύξηση κατά 23,5% σηµείωσε το δηµόσιο χρέος εντός του πρώτου 5µήνου του 1970, έναντι του 1969, κι έφθασε τα 58,3 δισεκατοµµύρια δρχ. τον Μάιο του περασµένου έτους, έναντι 47,2 που ήταν τον Μάιο του 1969, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ».
Στις 22.9.1971 υπάρχει στα «Νέα» οικονοµική ανάλυση του Κωνσταντίνου Κόλµερ, όπου διαβάζουµε ότι «ναι µεν σηµειώθηκε το 1970 µια επιβράδυνση στην αύξηση του ρυθµού αυξήσεως του χρέους στο 12% έναντι 25% του 1969 (σ.σ.: πάλι επί χούντας είχε εκτιναχθεί, δηλαδή), όµως σηµειώθηκε µια ουσιώδης αύξηση του κρατικού δανεισµού µε έντοκα γραµµάτια και διπλασιασµός του δανεισµού σε συνάλλαγµα». Παρατίθενται, µάλιστα, και αποκαλυπτικά στοιχεία για το δηµόσιο χρέος από το 1958, µε πηγή πάντα τη στατιστική υπηρεσία:

∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ∆ΙΣ. ∆ΡΧ.

1958........................................................3,5
1959........................................................8,0
1960........................................................9,7
1961......................................................11,6
1962......................................................13,1
1963......................................................17,6
1964......................................................21,4
1965......................................................25,4
1966......................................................32,0
1967......................................................37,8
1968......................................................45,3
1969......................................................56,7
1970......................................................63,7

Πολ Καζάριαν: Ο Αρμένιος εγκέφαλος της Japonica που θέλει να κερδοσκοπήσει μέσω των ελληνικών ομόλογων

kazarian660 
Δεν συνηθίζεται μια ιδιωτικήεταιρεία να επιδιώκει να επενδύσει σε κρατικό χρέος. Γι αυτό η πρόταση της Japonica Partners να αγοράσει ελληνικά ομόλογα ύψους 2,9 δισ. ευρώ προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.
Ακόμα και οικονομικές ιστοσελίδες, όπως η έγκριτη Wall Street Journal, εξέφρασαν τις απορίες τους για το ποια είναι πραγματικά η - άγνωστη στις αγορές - αμερικανική εταιρία, τι προθέσεις έχει κι αν όντως σκοπεύει να επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα ή προέβη σε μια κίνηση εντυπωσιασμού με στόχο τη δημοσιότητα.
Η τελευταία παράμετρος φαίνεται να είναι και η πιο άστοχη, αφού στην μέχρι τώρα (26χρονη) ιστορία της η Japonica δεν έχει επιδείξει τάσεις εντυπωσιασμού προκειμένου να στρέψει τα φώτα πάνω της. Για την ακρίβεια η τακτική της είναι ακριβώς αντίθετη. Επιδιώκει να παραμένει στο παρασκήνιο προκειμένου να αναζητά τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες και να... χτυπά εκεί που κανείς δεν το περιμένει. Οπως στην περίπτωση της Ελλάδας.

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΩΡΡΑ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΟΝ ART FM ΚΥΠΡΟΥ 7/6/13ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

Αρτέμης Σώρρας: Αφού ο Πρόεδρός μας Δόκτορας Λαμπράκης αναφέρθηκε σε θέματα θρησκείας οφείλω να σας ενημερώσω πως σύμφωνα με διεθνή πηγή που δεν μπορώ να αποκαλύψω προς το παρόν, έγινε κάποιο δικαστήριο σε διεθνές επίπεδο απο Εβραϊκές κοινότητες το οποίο δεν δημοσιοποιήθηκε ως τώρα και το θέμα ήταν πότε θα δημοσιοποιηθεί. Το δικαστήριο αυτό το οποίο επιθυμούσαν να διεξαχθεί όλες σχεδόν οι θρησκείες, έπρεπε να αποφανθεί εάν οι Εβραίοι σκότωσαν τον Χριστό. Η ετυμηγορία ήταν πως δεν σκότωσαν οι Εβραίοι τον Χριστό επειδή ο Χριστός δεν υπήρξε. Αναμένουμε λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία και θα δούμε μέχρι πού φτάνει. Στη συνέχεια από την ίδια πηγή έμαθα πως οι χριστιανικές κοινότητες - Καθολικοί, Προτεστάντες, Ορθόδοξοι κλπ. συμφώνησαν και συνυπέγραψαν την απόφαση αυτή. Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα τα πολύ πλούσια αυτά ιδρύματα αυθαίρετα έφτιαξαν την εκκλησία με τη σημερινή της έννοια. Δεν υπάρχει καμία διακήρυξη ή οποιαδήποτε γραπτή αναφορά σε κανένα βιβλίο που έχει να κάνει με τον Χριστό για την θέσπιση της εκκλησίας. Αντιθέτως άλλοι την δημιούργισαν και αποφάσισαν για εκείνον. Αυτά λοιπόν τα δόγματα και δη τα χριστιανικά με την τεράστια οικονομική επιφάνεια που κρατούν την οικονομία του πλανήτη στα χέρια τους και έχουν όλους τους μηχανισμούς για να βρίσκουν τρισεκατομμύρια και να κατευθύνουν όλες τις οικονομικές και γεωπολιτικές στρατηγικές στον πλανήτη συνυπέγραψαν αυτή την απόφαση. Αυτή η στάση τους είναι αδιανόητη. Πώς είναι δυνατόν να συνυπογράφουν μιά τέτοια απόφαση!!! Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε πως και ο δικός σας αρχιεπίσκοπος (Κύπρου) ο οποίος δεν είναι της Ορθόδοξης εκκλησίας είναι της Ιουστινιανής έχει υπογράψει. - Υπάρχουν πολλές εκκλησίες, έχει να κάνει με το όνομα, η μία είναι βυζαντινή η άλλη είναι άλλο λές και έχουν να κάνουν με άλλο θεό.

Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ JUNK FOOD KAI THN ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ CODEX ALIMENTARIUS ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ MONSANTO ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΤΡΩΕΙ, ΤΙ ΘΑ ΠΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΟΣO KAI TI ΕΙΔΟΥΣ ΑΕΡΑ ΘΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΠΟΥ Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ, ΕΧΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ ΩΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.. 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!

Georgia Guidestones: Οι ταφόπλακες της ανθρωπότητας;

Οι "Κατευθυντήριοι Λίθοι της Γεωργίας", γνωστοί ως Georgia Guidestones’, είναι ένα τεράστιο κατασκεύασμα από γρανίτη, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Elbert County, στην Γεωργία των ΗΠΑ. Συχνά αναφέρεται ως το "Αμερικάνικο Στόουνχεντζ".
Στους λίθους υπάρχει χαραγμένο ένα μήνυμα αποτελούμενο από δέκα οδηγίες, γραμμένες σε οκτώ διαφορετικές σύγχρονες γλώσσες, καθεμιά στη μεγάλη πλευρά των τεσσάρων λίθων. Ξεκινώντας από βόρεια και με κατεύθυνση προς τα δεξιά, οι γλώσσες αυτές είναι: Αγγλικά, Ισπανικά, Σουαχίλι, Χίντι, Εβραϊκά, Αραβικά, Αρχαία Κινέζικα, και Ρώσικα.
Ένα μικρότερο μήνυμα είναι επίσης χαραγμένο στην κορυφή της κατασκευής, σε τέσσερα αρχαία συστήματα γραφής: Βαβυλωνιακά, Αρχαία Ελληνικά, Σανσκριτικά και Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά.
Το συνολικό μήνυμα των Georgia Guidestones:
Σχέδιο για την προώθηση της παγκόσμιας κυβέρνησης.
Σχέδιο για την μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.
Έμφαση στην οικολογία και στους κινδύνους για τη 'Μητέρα Φύση'.
Σχέδιο για την προώθηση μιας «νέας πνευματικότητας»
Το κατασκεύασμα έχει σχεδόν έξι μετρά ύψος (είκοσι πόδια) και είναι κατασκευασμένο από έξι πλάκες γρανίτη, που ζυγίζουν πάνω από 100 τόνους συνολικά. Μία πλάκα βρίσκεται στο κέντρο, με τις άλλες τέσσερις διατεταγμένες γύρω απ’ αυτήν. Στην κορυφή βρίσκεται η έκτη πλάκα, ως κορωνίδα του κατασκευάσματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πλάκες είναι ευθυγραμμισμένες αστρονομικά. Μια πρόσθετη πέτρινη πλάκα, είναι τοποθετημένη στο έδαφος και σε μικρή απόσταση προς τα δυτικά της κατασκευή, η οποία παρέχει ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την ιστορία και τον σκοπό των "Κατευθυντηρίων Λίθων".

Τοποθεσία
Οι Λίθοι βρίσκονται στο Elbert County, της Γεωργίας των ΗΠΑ, περίπου 145 χιλιόμετρα ανατολικά της Ατλάντα και 15 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο της Elberton. Οι λίθοι βρίσκονται σ' ένα ύψωμα, σε μικρή απόσταση από τον την Εθνική Οδό "Highway 77" (Hartwell Highway), στα ανατολικά της Γεωργίας και είναι ορατοί από το δρόμο. Μικρές πινακίδες δίπλα από την Εθνική Οδό αναφέρουν την στροφή για τους "Κατευθυντήριους Λίθους", οι οποίες προσδιορίζονται από το οδικό σήμα που αναφέρει: "Guidestones Rd".


Το ιστορικό της κατασκευής
Η δημιουργία του επιβλητικού αυτού κατασκευάσματος καλύπτεται από αρκετό μυστήριο. Κατασκευάστηκε στις 22 Μαρτίου 1980, όπως αναφέρει η επεξηγηματική πλάκα, δίπλα απ’ αυτό. Οι μοναδικές πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με την κατασκευή του, αναφέρουν ότι τον Ιούνιο του 1979 μετέβη στην περιοχή ένας άνθρωπος ονόματι R.C. Christian, όνομα το οποίο αποτελούσε ψευδώνυμο, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος. Προσέγγισε την εταιρεία φινιρίσματος γρανίτη Elberton και ζήτησε την οικοδόμηση ενός μνημείου το οποίο θα μεταβίβαζε ένα μήνυμα στην ανθρωπότητα. Όπως ο ίδιος είχε πει, αντιπροσώπευε μια ομάδα ατόμων που ήθελαν να προσφέρουν οδηγίες στην ανθρωπότητα. Το μήνυμα το οποία είναι χαραγμένο στους «Κατευθυντήριους Λίθους της Γεωργίας» σχετίζεται με τέσσερις σημαντικούς τομείς:
 

1. Τη διακυβέρνηση και την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης.
2. Τον πληθυσμό και τον έλεγχο της αναπαραγωγής.
3. Το περιβάλλον και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
4. Την πνευματικότητα.

Το μήνυμα (μετάφραση του μηνύματος από τα Αγγλικά):

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΧΕΙ ΨΥΧΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 1545 μ.Χ.ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝΟι γυναίκες μέσα στο χριστιανισμό είναι κατώτερες από το νόμο και τη φύση, υποκείμενες σε μία κατάσταση μόνιμης τιμωρίας για το προπατορικό αμάρτημα και ακάθαρτες. Δεν εισέρχονται στο «άγιο βήμα» των εκκλησιών, δεν φορούν ιερά άμφια, δεν αγγίζουν ιερά αντικείμενα και δεν λαμβάνουν κοινωνία ενώ αιμορραγούν. Επιπλέον οφείλουν να καλύπτουν τα κεφάλια τους για να δηλώνουν έτσι ότι είναι υπόδουλες στους άντρες τους, αλλά και γιατί δεν αποτελούν αυθύπαρκτα όντα.
Το σωστό κατά τον Παύλο για έναν άνδρα είναι να μην αγγίξει ποτέ του γυναίκα! Συμβιβάζεται όμως με την κατώτερη ηθικά λύση της μονογαμίας, για να αντιμετωπίσει την ...; πορνεία.
Επίσης συμβουλεύει τις χήρες να μείνουν όπως αυτός, δηλαδή άγαμες. Για την αντιμετώπιση όμως της ερωτικής επιθυμίας, κάνει την παραχώρηση να επιτρέψει και σε αυτές το γάμο. Ο γάμος δηλαδή παρουσιάζεται ως «αναγκαίο κακό» για την αποτροπή της αχαλίνωτης σεξουαλικότητας, ενώ για «προγαμιαίες σχέσεις» ούτε λόγος ...; Αν όλοι είχαν την ίδια άποψη (ευτυχώς για μας δεν την είχαν), τότε μάλλον το ανθρώπινο είδος θα είχε εξαφανιστεί!

Έλληνες τέκτονες ακαδημαϊκοί – Διαβάστε όλα τα ονόματα!

Έμείς σαν ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ θα προσθέσουμε μόνο ένα πραγματάκι στο άρθρο απ' το ΤΣΑΝΤΙΡΙ..
Η υπερστοά που ελέγχει όλες τις στοές παγκοσμίως είναι η εβραϊκή B' nai B' rith το έμβλημα της οποίας βλέπετε στη φώτο..
Εδώ βλέπετε και την Καγκελάριο να ποζάρει στη Στοά με μερικούς συμπατριώτες της απ' τη Μέση Ανατολή..
Το άρθρο που ακολουθεί δεν αποτελεί κάποια «συγκλονιστική» αποκάλυψη, αφού το αλιεύσαμε από την επίσημη ιστοσελίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας (δες εδώ: www.grandlodge.gr).
Ωστόσο, είναι σίγουρα αποκαλυπτικό μιας και περιέχει τη λίστα με τα ονόματα πασίγνωστων Ελλήνων διανοουμένων, για τους οποίους είμαστε όλοι υπερήφανοι, οι οποίοι υπήρξαν τέκτονες και ακαδημαϊκοί. Το αναδημοσιεύουμε ως έχει, δίχως καμία προσθήκη ή αφαίρεση από την πλευρά μας και όπως έχουμε πράξει και στο παρελθόν αφήνουμε την τελική κρίση στους αναγνώστες μας:
Ακαδημαϊκοί Έλληνες Τέκτονες

Όνειρο των Ελλήνων, ακόµα και κατά την επανάσταση του 1821 ήταν να ιδρυθεί «Ακαδηµαϊκόν Κατάστηµα» υπό την επωνυµία «Πρυτανείον» ή «Διατακτήριον».
Το όνειρο αυτό έγινε πραγµατικότητα το 1856 όταν ο τέκτων Κ. Σχινάς, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τότε πρεσβευτής µας στην Βιέννη, έπεισε τον µεγαλοτραπεζίτη και µαικήνα των τεχνών Σιµ. Σίνα να προσφέρει δωρεά για την ίδρυση Ακαδηµίας στην Αθήνα. Ο εθνικός ευεργέτης έδωσε άµεσα εντολή στον αρχιτέκτονα αδ.·. Θεόφιλο Χάνσεν που τότε εργαζόταν στην Βιέννη, που έκανε τα αρχιτεκτονικά σχέδια της Ακαδηµίας µε βάση τον Ιωνικό ρυθµό, ο οποίος ανέθεσε στον µαθητή του Ερνέστο Τσίλλερ την εκτέλεση του έργου.

ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ για την εκκλησία της Κύπρου! ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ!!!

Ιστορική συμφωνία μεταξύ του αρχιραβίνου του Ισραήλ και του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου
Η Διακήρυξη επισημοποιεί τη διμερή δέσμευση για την ενίσχυση των σχέσεών τους, επιβεβαιώνοντας ότι η συνολική ευθύνη για τη σταύρωση του Ιησού, η οποία βαρύνει τον εβραϊκό λαό είναι ένα αβάσιμο δόγμα.
Είναι η πρώτη φορά που μια Ορθόδοξη Εκκλησία, καταδικάζει τόσο ξεκάθαρα αυτή την αβάσιμη θεωρία η οποία, για αιώνες, ήταν ο βασικός γενεσιουργός παράγοντας για τον ευρωπαϊκό θρησκευτικό αντισημιτισμό.
Η Διακήρυξη αναφέρει μεταξύ άλλων:

"Εμείς, ο Αρχιραβίνος του Ισραήλ Yona Metzger, και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος της Κύπρου, ευχαριστούμε το Θεό για την ευλογημένη ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση των άριστων σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ. Στη Διακήρυξη εξηγούμε ιδιαίτερα ότι η Εκκλησία της Κύπρου ποτέ δεν συμμετείχε στις κατηγορίες που αφορούν την ολική ευθύνη του Ιουδαϊσμού, ή την απόρριψη του ως πίστη. Ως εκ τούτου, και χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνουμε την απόρριψη παρόμοιων προκαταλήψεων ως ασυμβίβαστες με τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής."
Σημειώνεται ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε απορρίψει το δόγμα της συλλογικής ενοχής των Εβραίων από το 1965, με το διάγγελμα Nostra Aetate της, το οποίο ψηφίστηκε στο Δεύτερο Συμβούλιο του Βατικανού.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ κατόπιν, ο Αρχιραβίνος του Ισραήλ δήλωσε χαρακτηριστικά: "Σήμερα, υπογράψαμε μια ιστορική δήλωση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Μέχρι τώρα, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ήταν απρόθυμες να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η Εκκλησία της Κύπρου, με τη σημερινή της Διακήρυξη ανέλαβε αυτήν την ευθύνη ... Ελπίζουμε ότι τώρα, και σταδιακά, θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε παρόμοια δέσμευση όσον αφορά τις σχέσεις με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως η ελληνική και η ρωσική."

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

"ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ ΤΟ ΕΥ ΑΛΛΑ ΕΝ ΤΩ ΕΥ ΤΟ ΠΟΛΥ"Όλες οι κοσμοϊστορικές αλλαγές ηλθαν από ολίγους αφυπνισμένους, αποφασισμένους και ταγμένους σε ένα όραμα-αγώνα-σκοπό που ξεπερνούσε την ατομικότητα τους.
Οι πολλοί αδαείς, άβουλοι και απαίδευτοι ήταν πάντα ο όχλος, η μάζα που γινόταν εύκολα το υποχείριο των εξουσιαστών του ανθρώπου. Η άβουλη μάζα πολύ εύκολα κατευθύνεται προς την λάθος κατεύθυνση από τους ελεγκτές της, σε αντίθεση με τον συνειδητό πολίτη-οπλίτη, ο οποίος επειδή αναλαμβάνει τουλάχιστον την ευθύνη της δικής του ζωής και δεν περιμένει κανένα σωτήρα να τον σώσει, μπορεί όχι μόνο να αντι-δράσει αλλά να δράσει προς την σωστή κατεύθυνση και να αφυπνίσει με το παράδειγμα του όσους είναι πιο έτοιμοι για κάτι τέτοιο.
Αυτοί είναι και οι πρώτοι που γίνονται στόχοι για το σύστημα υποδούλωσης γιατί έχουν πλέον γίνει επικίνδυνοι για την ύπαρξη του. Όλοι οφείλουμε να στηρίζουμε τέτοιους ανθρώπους ώστε να μην στοχοποιηθούν και ματαιωθεί ο αγώνας τους. και αυτό γίνεται μόνο με ένα τρόπο. ακολουθώντας το πρότυπο τους ώστε να μην μπορεί αυτό το πανίσχυρο σύστημα να βρει πουθενά στόχο γιατί ο στόχος δεν θα είναι στατικός αλλά θα κινείται διαρκώς και θα αλλάζει πρόσωπα και μορφές συνεχώς, ώστε έτσι να γίνεται αδύνατον να εντοπισθεί και να εξοντωθεί γιατί πολύ απλά δεν θα είναι ένας, αλλά πολλοί και άμορφοι.
Μπορείς εύκολα να νικήσεις έναν άνθρωπο ίσως και 10, 100, 1000, αλλά δεν μπορείς να νικήσεις μια ιδέα που υπάρχει ζωντανή μέσα σε πολλούς ή έστω στους κατάλληλους φορείς που θα την μεταδώσουν στους επόμενους.
Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε, θα βρούμε τους τρόπους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε προς την υλοποίηση του κοινού οράματος που όλοι έχουμε για την Ελλάδα και τον ελληνισμό απανταχού.

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ο.Ζ. ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΜΕ H.A.A.R.P.

ΟΤΑΝ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (2007), ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΗ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΞΕΣΠΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΒΟΗΤΑ « ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ» ΟΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΡΕΣ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ. ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΗΤΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ. ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ.ΤΟ ¨ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΗΦΘΗ¨ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ : « ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.». ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΙΒΥΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ. ΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΒΓΑΛΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ «ΠΑΙΧΤΩΝ» ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ. (ΑΣ ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΠΟΓΟΝΟ ΤΟΥ ΤΖΕΚΙΝΣ ΧΑΝ)

ΓΙΑΤΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΜΟΣΈνα αποκαλυπτικό άρθρο που πρέπει να διαβάσετε


 

Όπως έχουμε ξαναγράψει σε πρόσφατο άρθρο μας, τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί μια νέα “μόδα” μεταξύ των δήθεν “διανοουμένων”, κυρίως της “προοδευτικής” αριστεράς, και μερικών της αστικής “δεξιάς”.

Η νέα αντιχριστιανική – ή μάλλον, για να ακριβολογούμε, αντιορθόδοξη – αυτή μόδα, είναι ο λεγόμενος “νεοπαγανισμός”. Οι εκπρόσωποί του, παριστάνοντας δήθεν τους ς” Το θέμα έχει δύο διαστάσεις : η μία διάσταση είναι η φαιδρή, ειδικά εάν αναλογιστούμε την γελοιότητα των ατόμων που αποτελούν τους κύριους εκπροσώπους αυτού του νεοπαγανιστικού θιάσου : Μαρία Τζάνη – καθηγήτρια Πανεπιστημίου, που την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για να λέει στα παιδιά τους ότι η μασωνία έχει τις ρίζες της στην…Αρχαία Ελλάδα, Ραδάμανθυς ( τρομάρα του ! ) Αναστασάκης – δεδηλωμένος Μασώνος και “αντιρατσιστής”, Βλάσης Ρασσιάς – πρόεδρος του “υπάτου συμβουλίου Ελλήνων Εθνικών” ( εδώ γελάμε ), ο οποίος μετέχει σε ανθελληνικές εκδηλώσεις και ημερίδες μαζί με Αλβανούς, Τούρκους, εκπροσώπους ομοφυλοφίλων κλπ, Ευάγγελος Μπεξής – μεγάλος “Έλλην” αυτός, επίσης φανατικός “αντιρατσιστής” και υπέρμαχος του “πολυπολιτισμού”, Δημήτρης Ιατρόπουλος – γνωστός υποστηρικτής αναρχικών και ομοφυλοφίλων, και, για να μην ξεχνιόμαστε, ο μέγας “Άδωνις” Γεωργιάδης, ο οποίος , αφού ψήφισε το εθνοπροδοτικό Μνημόνιο που έσβησε την εθνική μας κυριαρχία και αξιοπρέπεια, έχει το θράσος να περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και να παριστάνει τον …Ελληναρά !
Α, και για να μην αδικήσουμε κανέναν, πρέπει να αναφέρουμε και τον τεράστιο πνευματικό φωστήρα …Νότη Σφακιανάκη, που δηλώνει υπερήφανα ότι είναι Έλληνας και όχι χριστιανός ! Μεγάλε Νότη, πάλι σουξέ έκανες ! (Σ. HELLAS-ORTHODOXY: Πιάσαμε…αδιάβαστο τον αρθρογράφο! Το ελληνικότατο όνομα του εν λόγω αοιδού είναι Notis Sfakianakis, όπως το γράφει ο ίδιος εδώ και χρόνια!).
Αυτοί λοιπόν οι πνευματικοί γίγαντες, αυτοί οι κολοσσιαίοι πνευματικοί φωστήρες, έχουν αναλάβει εργολαβικά να …επανελληνίσουν εμάς τους δυστυχείς και πλανηθέντες Ορθοδόξους Χριστιανούς, που κατά τα λεγόμενά τους δεν είμαστε γνήσιοι Έλληνες όπως αυτοί, αλλά απλώς “ελληνόφωνοι Ρωμιοί”.
Φανταστείτε να ζούσαν ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο Διάκος και ο Μακρυγιάννης, και οι εν λόγω ανεκδιήγητοι τύποι να τους έλεγαν κατάμουτρα ότι δεν είναι Έλληνες, αλλά “εβραιολάτρες” και “ελληνόφωνοι Ρωμιοί” ! Μάλλον θα τους είχαν …κοντύνει κατά ένα κεφάλι με τα γιαταγάνια τους !
Πέρα όμως από την φαιδρή διάσταση του θέματος, υπάρχει και μια πιο σοβαρή : πρόκειται για την μεθοδευμένη προσπάθεια που κάνει η Νέα Τάξη Πραγμάτων να διασπάσει ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ και την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΨΥΧΙΑ των Ελλήνων , ώστε να επιφέρει πιο εύκολα την διάλυση και υποταγή του Ελληνικού Έθνους.
Σας φαίνεται συνωμοσιολογία αυτό ;; Θυμηθείτε το δόγμα Κίσινγκερ, που τώρα εφαρμόζεται πλήρως στην Πατρίδα μας. Εθνολογική αλλοίωση με εισβολή εκατομμυρίων λαθρομεταναστών ( κυρίως ισλαμιστών ), διάλυση της παιδείας, της γλώσσας μας και, φυσικά, χτύπημα της Ορθόδοξης Πίστης, που είναι ο εγγυητής της πνευματικής ομοψυχίας του λαού μας στις δύσκολες ώρες που έρχονται για το Έθνος.
Μέχρι την δεκαετία του ’90, η Ελλάδα ήταν η πιο ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ χώρα της Ευρώπης. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί η Νέα Τάξη, διότι οι εθνικοθρησκευτικά ομοιογενείς λαοί δεν υποτάσσονται εύκολα. Προωθείται λοιπόν η διάσπαση και ο “πολυπολιτισμός”, στις χριστιανικές κοινωνίες φυσικά.
Μας χώρισαν σε δεξιούς και αριστερούς, σε ολυμπιακούς και παναθηνα’ι’κούς – φτάσαμε στο σημείο να μαχαιρωνόμαστε για τις ποδοσφαιρικές ομάδες – και τώρα πάνε να μας χωρίσουν σε “δωδεκαθε’ι’στές” εναντίον χριστιανών !
Εμείς όμως θα αποδείξουμε, ότι το λεγόμενο “δωδεκάθεο”, όχι μόνο ΔΕΝ ΗΤΑΝ “εθνική” και “πατριωτική” θρησκεία των Ελλήνων, αλλά ΟΥΤΕ ΚΑΝ η πραγματική θρησκεία τους !
Όσον αφορά την προέλευση, είναι σαφές ότι οι “ολύμπιοι” ψευτοθεοί ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ! Η “μεγάλη Μητέρα” Ρέα – Κυβέλη ( η υποτιθέμενη “μητέρα” των ολυμπίων θεών ) ήταν σαφώς φρυγικής προελεύσεως . Ο Διόνυσος ήταν επίσης θρακοφρυγικής προελεύσεως, ενώ ο Απόλλωνας ζούσε τον μισό χρόνο στην Ελλάδα, και τον άλλο μισό στην… Υπερβορεία ! Φαίνεται ότι την Ελλάδα την είχε μόνο…για τις διακοπές του !
Ειδικότερα για το “απολλώνειο” δελφικό μαντείο, είναι γνωστός ο ανθελληνικός και εθνοπροδοτικός ρόλος του κατά τα Μηδικά.
Συγκεκριμένα, το 480 πΧ ο Ξέρξης εισέβαλλε στην Ελλάδα με 1.000.000 στρατό. Οι Έλληνες, ανήσυχοι, έστειλαν ανθρώπους στο μαντείο για να πάρουν χρησμό.
Και τότε, το “πατριωτικό” μαντείο, έδωσε την ηττοπαθή και προδοτική απάντηση : “ο σώζων εαυτόν σωθήτω, τρέξτε να κρυφτείτε, γιατί οι Πέρσες θα καταστρέψουν τα πάντα” !
Τι είχε συμβεί ;; Πολύ απλά, το ηλιολατρικό δελφικό ιερατείο είχε δωροδοκηθεί από τους – επίσης ηλιολάτρες – Πέρσες, και έδωσε τον προδοτικό χρησμό.
Ευτυχώς για τον Ελληνισμό που βρέθηκε τότε ο Θεμιστοκλής, ο οποίος κατάλαβε τι συμβαίνει, και με την χρήση απειλών και δωροδοκίας ανάγκασε την Πυθία να δώσει – κατόπιν δικής του υπαγόρευσης προφανώς – τον δεύτερο χρησμό για τα ξύλινα τείχη, και έτσι έπεισε τους Έλληνες να μείνουν και να ναυμαχήσουν στην Σαλαμίνα, σώζοντας την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Να πούμε επίσης, ότι το “απολλώνειο” δελφικό μαντείο είχε συγκεντρώσει τεράστιους θησαυρούς και εκτάσεις γης από τις προσφορές ιδιωτών, πόλεων και ηγεμόνων, Ελλήνων και ξένων. Όχι μόνο ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΕ από αυτά για κάποιον κοινό αγώνα των Ελλήνων, αλλά αντίθετα, μέσω της δελφικής αμφικτυονίας, κινητοποιούσε τους συμμάχους του εναντίον όποιων καταπατούσαν τις εκτάσεις του ! Υποκινούσε δηλαδή ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ μεταξύ των Ελλήνων !
Ας διαβάσουν οι “δωδεκαθε’ι’στές” για τους 4 ιερούς πολέμους της αρχαιότητας, όπου οι Έλληνες αλληλοσφάχτηκαν για να κρατήσει το μαντείο τις εκτάσεις του, και μετά ας έρθουν να κατηγορήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι δήθεν έχει αμύθητη περιουσία, ενώ ο λαός πεινάει !Έχει καμιά σχέση το φιλανθρωπικό έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας με αυτά τα αίσχη του “εθνικού” ιερατείου ;; Εκτός από ψεύτες, είστε και ΑΣΧΕΤΟΙ, αγαπητοί “δωδεκαθε’ι’στές” !!
Οι Αρχαίοι Έλληνες, οι πρόγονοί μας, δεν είχαν σε καμία υπόληψη αυτούς τους ψευτοθεούς του Ολύμπου. Δεν δίσταζαν μάλιστα να τους διακωμωδούν στις θεατρικές κωμωδίες !
Διότι τι άλλο εκτός από γέλιο θα μπορούσαν να προσφέρουν αυτοί οι “θεοί”, που το μόνο ενδιαφέρον τους ήταν να γλεντάνε, να μοιχεύουν, να κυνηγάνε όμορφα αγόρια και κορίτσια και γενικώς να αποτελούν πρότυπα για κωμωδίες ;;
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Η ΓΝΗΣΙΑ ΛΑ’Ι’ΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ, ΗΤΑΝ Η ΠΑΤΡΙΔΟΛΑΤΡΕΙΑ, Η ΗΡΩΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΓΟΝΟΛΑΤΡΕΙΑ ! 
Την Πατρίδα, τους Ήρωες και τους Προγόνους τους λάτρευαν οι Αρχαίοι Έλληνες, και ΟΧΙ τους ψευτοθεούς του Ολύμπου !
Οι Αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν ηλίθιοι για να πιστεύουν σε ψευτοθεούς, και είχαν πολύ υψηλότερη αίσθηση του Ιερού απ’όσο νομίζουν κάποιοι.
Η Ιερή Ελληνική γλώσσα, έχει ως γνωστόν μαθηματική δομή. Στην Ελληνική γλώσσα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ας δούμε λοιπόν 3 παραδείγματα :
ΠΡΩΤΟΝ : “Πατρός τε και μητρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον και σεμνώτερον και αγιώτερον εστιν η Πατρίς, και ΕΝ ΜΕΙΖΟΝΙ ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΘΕΟΙΣ και παρ’ανθρώποις τοις νουν έχουσιν”. ( Σωκράτης ).
Χρειάζεται μετάφραση ;; Ο Σωκράτης βάζει ΣΑΦΩΣ πρώτα την ΠΑΤΡΙΔΑ, μετά ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ, και στο ΤΕΛΟΣ απλώς αναφέρει τους “θεούς” !
ΔΕΥΤΕΡΟΝ : “Ω Παίδες Ελλήνων, ίτε ελευθερούτε Πατρίδα, ελευθερούτε δε παίδας γυναικών, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ πάντων ο αγών. ( Παιάνας Σαλαμινομάχων ).
Χρειάζεται μετάφραση ;; Πρώτα μπαίνει η ΠΑΤΡΙΔΑ, μετά η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, και πάλι στο ΤΕΛΟΣ οι “θεοί’ , ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ !
ΤΡΙΤΟΝ : “Ου καταισχυνώ τα όπλα τα ιερά…”
“Αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων…”
“Την πατρίδα δε ουκ ελάσσω παραδώσω…”
“Ίστορες θεοί τούτων, Άγραυλος, Ενυάλιος Άρης, Ζευς …κλπ”
( Όρκος Αθηναίων εφήβων ).

Χρειάζεται μετάφραση ;; Και πάλι, ΠΡΩΤΑ η Πατρίδα, τα όπλα, τα ιερά και όσια, και στο τέλος, ΠΡΩΤΑ η ΗΡΩ’Ι’ΔΑ Άγραυλος ( που είχε κατακρημνιστεί από την Ακρόπολη για να σωθεί η Αθήνα ), και…ΤΡΙΤΟΣ και κατα’ι’δρωμένος ο Ζευς !
Θα βρείτε πάμπολλα παραδείγματα στην αρχαία ελληνική γραμματεία όπου διακωμωδούνται οι ολύμπιοι “θεοί’, δεν θα βρείτε όμως ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ όπου να διακωμωδούνται η Πατρίδα, οι Ήρωες και οι Πρόγονοι !
Ξυπνήστε, “δωδεκαθε’ι’στές” ! Πατριδολάτρες και Ηρωολάτρες ήταν οι πρόγονοί μας , και ΟΧΙ “δωδεκαθε’ι’στές !!
Το ολύμπιο “δωδεκάθεο” ήταν η θρησκεία του 1% της εξουσιαστικής ελίτ, που είχε επιβληθεί στο 99% των προγόνων μας, οι οποίοι ΔΕΝ πίστευαν σ’αυτό !
Είδαμε παραπάνω τα εθνοπροδοτικά αίσχη που διέπραξε αυτή η εξουσιαστική ελίτ !
Ακριβώς όπως σήμερα, όπου το 98% του απλού Ελληνικού λαού πιστεύει στην Ορθοδοξία, ενώ το 1% της νεοταξικής εξουσιαστικής ελίτ προσπαθεί να του επιβάλλει την αθε’ί’α, τον “νεοπαγανισμό” και τον “πολυπολιτισμό” !
Ο λαός στην Αρχαία Ελλάδα λάτρευε τους Ήρωες και τους Προγόνους του, ΑΚΡΙΒΩΣ όπως και ο σημερινός Ορθόδοξος Ελληνικός λαός έχει τους Αγίους του και τους τάφους των προγόνων του, στους οποίους ανάβει ένα καντηλάκι, ή φτιάχνει ένα εικονοστάσι στην άκρη του δρόμου.Ακόμα κι αυτά τα ειρωνεύεστε, ΑΣΧΕΤΟΙ, κι όμως αυτά δείχνουν την ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑ’Ι’ΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , εδώ και 3000 χρόνια !!
Ο μεγάλος ιστορικός και θρησκειολόγος Nillson, έγραψε ότι, ένας Αρχαίος Έλληνας θα αισθανόταν σαν στο σπίτι του σε μια θρησκευτική πανήγυρη των σύγχρονων Ελλήνων ! Η λα’ι’κή Ορθόδοξη παράδοση είναι γνήσιος συνεχιστής της λα’ι’κής παράδοσης των Αρχαίων προγόνων μας !Έχετε αμφιβολίες γι’αυτό ;;Κοιτάξτε την επιτύμβια στήλη του Δεξίλεω στον Κεραμεικό , και συγκρίνετέ την με την εικόνα του Αγίου Δημητρίου !
Λέτε να είναι συμπτωματική η ομοιότητα του Αρχαίου Ήρωα με τον Ορθόδοξο Άγιο ;; Ειλικρινά δεν το νομίζουμε !


Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ !

πηγή:http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2011/10/blog-post_2370.html

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Έκτοτε την φύλαξε ο ιερός όφις Εριχθόνιος

« ...ΜΙΑ ΜΕΡΑ, που όλοι μαζί οι φοιτητές παρέα βρισκόμασταν πάλι στο Ζάππειο και συζητούσαμε, σε κάποια στιγμή που ο Μανώλης ήταν στραμμένος προς την Ακρόπολη, γυρίζει και μου λέει:
-Λάκη κοίταξε εκεί πάνω, κοίταξε να ιδείς τι γίνεται εκεί πάνω ...»
Κοιτάζω και βλέπω τη γερμανική σημαία που κυμάτιζε ...
Αυτομάτως παίρνω τη σκέψη του φίλου μου και του λέω:
-Ναι , έχεις δίκιο, αυτό είναι, αυτό πρέπει να τους το κάνουμε, αν μπορούμε ...
Πήγαμε πρώτα, λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη και ψάξαμε στην εγκυκλοπαίδεια ότι είχε σχέση με την Ακρόπολη. Πήραμε τα σχεδιαγράμματα και διαβάσαμε τα πάντα.
Καταλήξαμε σε ένα σημείο όπου βρισκότανε μια ρωγμή, στο βορεινό μέρος του Ερέχθειου, εκεί που ήταν το σπήλαιο της Αγραύλου και από κάτω ήταν ένα ξεροπήγαδο: Το άντρο του Εριχθόνιου. Δηλαδή, εκεί έμενε ο ιερός όφις της  Αθήνας, ο Εριχθόνιος, ο φύλακας της Ακρόπολης, στον οποίο οι ιερείς έριχναν μια φορά το μήνα μελόπιτες, για να συντηρείται.
Έτσι την ίδια κιόλας ημέρα, αποφασίσαμε να πάμε να ερευνήσουμε, όπως κι έγινε. Πηδήσαμε πάνω απ' τα σύρματα, προχωρήσαμε μέσα απ' τα δένδρα και φτάσαμε σ' αυτή την πόρτα. Την ανοίξαμε. Είδαμε μια μεγάλη οπή, που ήταν το ξεροπήγαδο. Δεξιά όμως στον βράχο είχε μαδέρια που ανέβαιναν προς τα πάνω και είχαν μείνει από τις ανασκαφές που έκαναν οι αρχαιολόγοι.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...